ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ความจำเป็นของจริยศาสตร์

หลักจริยศาสตร์มีไว้เพื่อสอนให้คนเรารู้จักปฏิบัติตน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ดำรงไว้ซึ่งสังคมมนุษย์ ขอบเขตต์จริยศาสตร์

  1. ถ้าหากการขาดแคลนอันมีต้นเหตุมาจากธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นการขาดแคลนของกินของใช้อันจำเป็นสำหรับชีวิตตัดความฟุ่มเฟือยและแก้ความขาดแคลนด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
  2. หากการ “ รู้สึก ” ขาดแคลนเกิดจากความโลภ ความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุด การใช้วิทยาศาสตร์จัดหาสิ่งมาบำรุงบำเรอความโลภ เป็นการยิ่งเพิ่มความโลภ โลกสมัยใหม่ปัจจุบันเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นการเพาะกิเลสตัณหาของคน ฉะนั้นเราจำต้องระงับความโลภนี้ ดังนี้
    - ยับยั้งด้วยกรรม คือสอนคนหมู่ใหญ่ที่ไม่มีความโลภและระงับความโลภของกลุ่มคนที่มีความโลภด้วยการลงโทษ
    - ยับยั้งด้วยการสอนจริยศาสตร์ ซึ่งจะเกิดผลเฉพาะที่แก่ผู้ที่คิดจะโลภ แต่ผู้โลภแล้วไม่เกิดผลในการทำลายความโลภนั้นจริยศาสตร์วางจุดโจมตีไว้ตรงเรื่องทุกข์ มนุษย์เรามีภาระกิจประจำวันอยู่แค่แก้ทุกข์ ฉะนั้นหลักจริยศาสตร์แขวนอยู่กับคำสอนเรื่องทุกข์เรื่องอริยสัจจ์

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย