ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”

ในตำหรับพระเวทของพราหมณ์ได้มีการกล่าวถึงลัทธิกรรม “ ความเป็นไปของคนเราในขณะนี้ย่อมเป็นผลรวมแห่งการกระทำทั้งหลายในอดีตของเขา ” พระพุทธองค์ทรงสอนว่า “ กรรมเป็นเครื่องสร่างจิตต์ ” ในคัมภีร์คริสต์ศาสนากล่าวไว้ “ ผู้ใดหว่านอะไรไว้ ผู้นั้นแลจะได้เก็บเกี่ยวผลที่ตัวหว่าน ” นักสังคมนิยมสอนว่าเมื่อ “ สิ่งหรือปรากฏการณ์ข้างนอก ” อันเป็นวัตถุเปลี่ยนแปลงไปจิตต์ก็เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง “ สิ่งข้างนอก ” นี้ย่อมรวมเอากรรมอันเป็นกิริยาของคนเราต่อโลกข้างนอกด้วย เราจึงต้องนับว่าลัทธิกรรมเป็นคำสอนทางวิทยาศาสตร์สังคมอย่างหนึ่ง

กลุ่มบุคคลโหราจารย์ได้เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นไปของบุคคลและสรรพสิ่งในสากลโลกตกอยู่ใต้อำนาจของดวงดาวโดยคำนวณจากปฏิทินดาวซึ่งทำขึ้นจากวิชาดาราศาสตร์อันเป็นวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์นี้ทำให้โหราศาสตร์มีเครดตดีขึ้นมาก แต่อย่างไรก็ตามสมมติฐานที่ว่า ดาวมีอำนาจเหนือความเป็นไปของสรรพสิ่งในโลก นี้ยังไม่ถูกพิสูจน์โดยนักวิทยาศาสตร์ ดาราลิขิตจึงเป็นเพียงทฤษฎีอันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงกล่าวเตือนว่า “ คนเราย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนทำ ”… “ ดาวทั้งหลายจะทำอะไรได้ ”

เพราะเหตุของความเป็นไปของร่างกายเป็นเรื่องทางสสารวัตถุ กรรมและสังคมมีผลต่อความเป็นไปของคนเรา มันจะไม่มีผลต่อจิตต์ใจของคนเรา เพราะจิตต์ใจมีข้อผูกพันกับชีวิตทางวัตถุ อย่างไรก็ตาม ด้วยการมีสังขารจิตต์การติดตังในอารมณ์บางอย่างซึ่งเกิดจากจินตนาการที่หลอกลวง อาจมีขึ้นแก่เราได้ซึ่งการติดตังนี้อาจแก้ได้ด้วยการ หลอกลวง กลับกันในทางไสยศาสตร์แก้โรคจิตต์นั้นได้ โดยก่อให้เกิดความนึกคิดอย่างใหม่ หรือหากว่ากำลังใจ ของผู้ป่วยอ่อนลงไป อันเป็นเหตุให้ร่างกายไร้ความอดทนต่อโรค ไสยศาสตร์อาจช่วยกำลังใจได้ ไสยศาสตร์แก้ความเป็นไปของธรรมชาติและของคนเราไม่ได้ ไสยลิขิตจึงเป็น “ สิ่งที่ไม่มี ”

อภิชนทางปัญญา คนที่หลงคิดไปว่าด้วยปัญญาของคนคนเดียว เผยแผ่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลดีหรือร้ายที่แท้ความเป็นไปของธรรมชาติย่อมมีต้นเหตุมาจากธรรมชาติ หรือการกระทำของคนมากหลาย ความเป็นไปของสังคมก็เกิดจากน้ำมือของกลุ่มไม่ใช่ของคน ๆ เดียว ความเป็นไปส่วนบุคคลเกิดจากกรรมที่ตัวเขาทำและสังคมที่บังคับอยู่ อภิชนลิขิตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ต้นเหตุที่สำคัญเลย สังคมย่อมเกิดจากกรรม สังคมลิขิตคือกรรมอันเรารู้สำนึกหรือไม่รู้สำนึก จึงเป็นมนุษย์ลิขิต

โชคลิขิต เกิดที่มาจากโชคนิยม ได้แก่การเชื่อถือผิด ๆ โชคนิยมคือลัทธิที่ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีต้นเหตุเป็นไปเองโดยบังเอิญเช่นการออกล๊อตเตอรี่ หวย การพนัน เป็นผลของความเชื่อในโชคลิขิต คนเราจึงเกิดความท้อแท้ และหาที่พึ่ง ดำเนินชีวิตหันหลังให้กับศีลธรรม การเชื่อพรหมลิขิต ดาราลิขิต ไสยลิขิต อภิชนลิขิต ยังดีกว่าโชคลิขิตเพราะมันยังเสนอวิธีการเพื่อแก้ไขความเป็นไปที่เราไม่ชอบ อย่างไรก็ตามโชคลิขิตไม่ให้ประโยชน์อะไรควรละทิ้งเสีย บัดนี้เหลือแต่กรรมลิขิตหรือกรรมนิยมคือลัทธิซึ่งสอนว่าสความเป็นไปของคนเรา ย่อมเป็นผลของกรรมลิขิต ฉะนั้นจึงแนะให้เราเลือกกระทำกรรม อันจะก่อให้เกิดผลดีแก่เรา เราจึงควรรู้เรื่องกรรม

ภววิทยาของพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า ไม่มีสิ่งโดยตัวเองในโลกนี้ หากมีสิ่งที่เกี่ยวพันกันอยู่ทั้งหมด

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย