ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ผลสนองของกรรม

กรรมเกิดจากกรกระทำอันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหว มีลักษณะเป็นพลังงานซึ่งแปลงรูปกลับไปมาได้ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่ากาย วาจาและใจเป็นพลังงานที่ไม่สูญหาย ฉะนั้นกรรมจึงสนองด้วยกรรม กรรมดีผลสนองที่ดี กรรมชั่วผลสนองที่ชั่ว คำสอนว่าด้วยกรรมปรุงแต่งจิตต์

จิตต์เกิดขึ้นเพราะมีการกระทบกับโลกภายนอกและการรับรู้การกระทำกรรมอย่างมีเจตนา จิตต์ย่อมทวนระลึก ทำให้จิตต์มีลักษณะพิเศษตรงกับกรรมนั้น ที่เรียกว่ากรรมปรุงแต่งจิตต์ การแก้จิตต์จึงแก้ที่กรรม การสอนทางจิตต์ให้รู้โดยไม่มีการปฏิบัติ (กรรม)ประกอบจะไม่นำไปยังผลแต่อย่างใดเลย ปัญญาอันได้แก่ความรู้ที่ได้มาทางจิตต์หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้ปัญญา ศีล สมาธิ จึงเป็นหลักนำไปสู่ความหลุดพ้นอันเป็นยอดของปัญญา

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย