Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม

จิตต์เกิดจากกรรม จะปรุงแต่งให้กรรมครั้งใหม่ ๆ เป็นไปอย่างเดียวกับกรรมเก่า กรรมชั่วทำให้เกิดจิตต์ชั่ว จิตต์ชั่วทำให้เกิดกรรมชั่ว กรรมดีทำให้เกิดจิตต์ดี จิตต์ดีทำให้เกิดกรรมดี กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปต่าง ๆ กัน และเป็นเหตุเป็นผลกลับกัน ระหว่างจิตต์กับกรรม

หลักอริยสัจจ์

สรุปลัทธิกรรมด้วยหลักที่ว่า “ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ” พระองค์ทรงศึกษาเฉพาะเรื่องทุกข์ อริยสัจจ์เป็นวิทยาศาสตร์แก้ทุกข์ในจิตใจ และเป็นจริยศาสตร์ ทุกข์เป็นสิ่งอนิจจัง – อนัตตา ซึ่งมีต้นเหตุการณ์เกิด และต้นเหตุแห่งการดับทุกข์ เราควรพิจารณาคำสอนเหล่านี้

เราจะแก้ไขทุกข์ได้ด้วยใช้อริยมรรค

คำสอนเรื่องนิพพาน

ปราชญ์ฮินดูกล่าวว่ามีมาแต่ครั้งพระเวทโดยอ้างว่ามาจากคำ “ นิวาณ ” แปลว่า ว่างเว้นจากการผูกมัดใด ๆ การหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากกิเลสตัณหา นักปราชญ์บงคนได้บอกว่า”ความจริงอันติมะ “ ของพระพุทธเจ้า บางทีว่าเป็นสิ่งเดียวกับ “พระผู้เป็นเจ้า อาตมัน เต๋า ธาตุพุทธะ จิตต์บริสุทธิ์ ” นี่เป็นเพียงทรรศนะในการมองพระพุทธศาสนาเท่านั้น พระพุทธองค์ทรงสอนทางดำเนินไปสู่นิพพานเป็นสัจจธรรมให้ตามรอยพุทธองค์

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com