Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ผลทางจิตใจ

ระพุทธศาสนาได้ทำให้ชนชาติไทยมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีความหลุดพ้นจากการติดข้องนานาประการ คนไทยจึงโกรธง่ายหายเร็ว ทุกข์ง่ายหายเร็ว และลืมความบกพร่องของตัวเองและของผู้อื่นได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเปลี่ยนความเชื่อถือในลัทธิต่างๆและเข้ากับชาวต่างประเทศได้รวดเร็วมาก

แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า เมื่อบ้านเมืองยิ่งเจริญขึ้นตามแผนวิทยาศาสตร์ศีลธรรมของประชาชนก็ยิ่งเลวลง ข้อนี้อาจเป็นเพราะว่าความสามารถในการเผยแผ่ศีลธรรมไม่เพียงพอ ถ้าถือหลักว่าคนเราชั่วเพราะเขาไม่รู้ว่าทำอย่างไรเป็นความชั่ว จึงจำเป็นต้องพยายามสอนศีลธรรมโดยการเผยแผ่ออกไปให้กว้างขึ้น แต่ศาสนาเองก็คงทำได้เฉพาะสอนคนที่ยังยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งให้รู้จักเดินไปตามทางที่ถูกเท่านั้น

การที่คนชั่วไม่ยอมทำดีกันก็เพราะผลตอบแทนของการทำดีนั้นไม่สมกับความอยากได้ใคร่ดีของเขา ฉะนั้นจึงมักกลายเป็นว่าศาสนาปราบคนชั่วไม่ได้ เพราะการปราบคนชั่วนั้นต้องใช้วิธีอื่น ไม่ใช่วิธีของศาสนา ฉะนั้นจึงไม่ควรเข้าใจผิดว่าการเผยแผ่ศาสนาเป็นทางเดียวที่จะปรับปรุงศีลธรรมของประชาชนได้ ซึ่งเมื่อจะแก้ศีลธรรมกันให้ได้ผลจริงๆก็ต้องใช้บ้านเมืองช่วยปราบคนทุจริตและใช้รัฐช่วยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วย

ก่อนอื่นต้องทราบเสียก่อนว่าศาสนาโบราณทั้ง 2 ประเภท คือศาสนาแห่งความกลัวและศาสนาแห่งความสำนึกคุณนั้นยังมีในหมู่ประชาชนชาวไทยที่ยังได้รับการศึกษาไม่เพียงพอด้วย แต่เมื่อดูจากประวัติศาสตร์พุทธศาสนาแล้ว ชนเผ่าไทยดั้งเดิมน่าจะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานและน่าจะมีการไหว้ผีสางเทวดาและบรรพบุรุษประกอบด้วย และต่อมาก็ได้นำเอาขนบประเพณีของพราหมณ์มาใช้ในพิธีการของรัฐพัวพันกับอำนาจทางการเมืองด้วย อย่างไรก็ดีศาสนาเก่าย่อมไม่ช่วยเหลืออะไรในการทำให้จิตใจเกิดการดิ้นรนเพื่อการหลุดพ้นได้เลย และเมื่อศาสนาพุทธนิกายหินยานซึ่งสอนหนักไปในการหลุดพ้น อันเหมาะกับการสร้างจิตใจใฝ่อิสรภาพของไทยในขณะนั้น รวมทั้งได้สอนให้เลิกการเหลื่อมล้ำต่ำสูงอันกดเผ่าไทยอยู่ในขณะนั้น พระพุทธศาสนานิกายหินยานจึงได้มาสถาปนาไว้ในประเทศไทย ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธนิกายมหายานจึงค่อยๆล้มละลายหายไปด้วยการต่อสู้เพื่อเอกราชของเผ่าไทย และด้วยจิตใจที่ใฝ่ความหลุดพ้นจากภาวะทาส

เมื่อศาสนาพุทธนิกายมหายานได้ถูกสถาปนาขึ้นในประเทศไทยดีแล้ว การเผยแผ่ศาสนาและคำสอนที่แท้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็กระจายออกไปสู่ส่วนต่างๆของประเทศที่ยังนับถือศาสนาอื่นๆอยู่ ทำให้ลัทธิวิญญาณนิยมและลัทธิกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอผลประโยชน์ค่อยๆล้มละลายไป พระพุทธศาสนานิกายหินยานย่อมเข้าไปแทนที่ศาสนาอันล้าหลังทุกๆศาสนา ซึ่งเคยมีในจิตใจของคนที่อยู่ในประเทศไทย

แต่ในปัจจุบันนี้ ลัทธิอันล้าสมัยก็ยังไม่หมดไปจากจิตใจของชาวไทย และอนุชนรุ่นหลังก็เกิดเพิ่มขึ้นมามากมายยิ่งขึ้น ฉะนั้นศาสนาพุทธนิกายหินยานจึงมีภาระกิจทางด้านจิตใจถึง 2 ประการ โดย

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com