ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

ผลทางวัตถุ

ในกรณีที่มนุษย์มีความรู้สึกรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจ จะเป็นความรู้สึกชังหรือชอบก็ตาม หรือเกิดความรู้สึกกลัวและชิงชังอย่างรุนแรงขึ้นมาในขณะที่ประสพภัยธรรมชาติ หรือจะเป็นความรู้สึกในทางใดก็ตาม เขาย่อมเกิดความพอใจเมื่อเห็นวัตถุนอกกายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกร้องความรู้สึกอย่างนั้นๆกลับมาได้อีก วัตถุอย่างนี้เองที่เราเรียกกันว่า วัตถุแห่งศิลปะ หรืองานทางศิลปะ และผู้สร้างวัตถุทางศิลปะเช่นนี้ได้เราเรียกว่า ศิลปิน

ต่อจากยุคแห่งการกำเนิดครั้งแรกๆของศิลปะดังกล่าว ศิลปะก็พัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ และเมื่อถึงกาลสมัยที่จะเปลี่ยนยุคใดยุคหนึ่งโดยการผลักดันของภาวะทางสังคม ศิลปินก็สร้างงานศิลปะขึ้นเพื่อชักชวนประชาชนให้มีความเห็นคล้อยตามไป ด้วยความยินยอมพร้อมใจและไม่ขัดขืน และเมื่อมนุษย์เกิดความสำนึกคุณและความรักใคร่อย่างรุนแรงขึ้นมาต่อธรรมชาติ ศิลปินก็สร้างเทพเจ้าผู้มีหน้าตางดงามและมีร่างกายสมบูรณ์ขึ้นไว้กราบไหว้บูชาและตกแต่งให้สวยงามตามความใฝ่ฝันของมนุษย์

เมื่อถึงยุคสมัยแห่งปฐมาจารย์ผู้มีบุญคุณทางวิชาการทางศาสนาอันเป็นที่ดึงดูดใจคน ศิลปินในหมู่มนุษย์ก็สร้างรูปปั้นหล่อหรือรูปสลักแห่งปฐมาจารย์ทางศาสนาขึ้นมอบให้มหาชนนำไปกราบไหว้บูชาเพื่อแสดงความสำนึกคุณกันหรือแม้เพื่อขอผลประโยชน์กัน

เมื่อสร้างรูปเคารพของผู้ใหญ่ทางศาสนาขึ้นมาแล้ว และเมื่อเห็นว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นมนุษย์เคยอยู่ในเคหะสถานอย่างดี ศิลปินเลยหันมาสร้างศิลปะทางสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อเอาไว้เก็บรูปเคารพนั้นๆ โบสถ์วิหารจึงได้ถูกสร้างขึ้นอย่างใหญ่โตและงดงาม มีความมั่นคงแข็งแรงและกลมกลืนระหว่างส่วนประกอบต่างๆที่นำมาก่อให้เกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมนั้นๆ

ประเทศไทยมีศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศาสนาพุทธนิกายหินยานอยู่ระคนกัน ศิลปะอันเป็นผลของความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาเหล่านี้จึงมีขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงแต่เพียงพุทธศิลปะเท่านั้น

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย