ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา

ในโบราณกาลนั้นเกือบกล่าวได้ว่ามีวิชาการอย่างเดียวที่สอนกันในประเทศไทย นั่นคือ วิชาการทางพระพุทธศาสนา ฉะนั้นวัดคือโรงเรียนหรือสำนักแห่งศิลปะวิทยาต่างๆ และเนื่องจากมีทั่วไปทั้งประเทศ จึงเป็นกำลังอันสำคัญในอันที่จะช่วยการศึกษาของประชาชน วรรณคดีของไทยจึงเป็นประเภทวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจาก

“ ไตรภูมิพิทักษ์ ” ว่าด้วยโลกทั้ง 3 คือ สวรรค์ โลก นรก และการเกี่ยวพันกับความประพฤติของมนุษย์
“ พระปฐมสมโพธิ์ ” ว่าด้วยพุทธประวัติ
“ พระลอ ” เป็นวรรณคดีทางโลก
“ มหาชาติคำหลวง ” ว่าด้วยชิวิตของพระเวสสันดร

วรรณคดีต่างๆเหล่านี้มักเป็นเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาซึ่งจะทำให้มหาชนเข้าใจหลักของธรรมชาติหรือของสังคมได้ดีอันประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นที่มาของหลักดังกล่าวด้วยเหมือนกัน

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย