ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

บทวิเคราะห์เรื่องพุทธปรัชญา

นักศาสนา

ภาระกิจของนักศาสนา คือการขวนขวายพยายามชักนำผู้อุปการะซึ่งเป็น คฤหัสถ์หรือประชาชนที่ห่างไกลจากศาสนามารับความสว่างทางพุทธธรรมไป เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้เกิดความสุขใจขึ้นภายใต้เงื้อมมือของนักบวชเป็นการตอบแทนความอุปการะดังกล่าว

ฉะนั้นองค์การศาสนาจึงต้องตื่นตัวขึ้นมาและพยายามทำการเผยแผ่พุทธธรรมออกนอกเขตวัด และไม่มุ่งเผยแผ่เฉพาะคำสอนทางธรรมเท่านั้นต้องรวมทางศิลปะด้วย ภาระกิจขององค์การพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในอนาคตก็คือ ใช้ศิลปะดึงดูดคนทั้งในและนอกประเทศให้ทำทางมาสู้พระพุทธศาสนาและใช้ปรัชญาให้ความสว่างแก่เขาในภายหลัง ถ้าเราไม่กำหนดภาระกิจขององค์การศาสนาไว้ให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สังคมแล้ว ในขั้นสุดท้ายศาสนาของเราย่อมจะลับหายตายจากไปเองเป็นธรรมดา

ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
ประวัติศาสตร์ของศาสนา
ศาสนาแต่เบื้องบุพกาล
วิญญาณนิยม และเทวนิยม
ศาสนาแห่งความกลัว
ศาสนาแห่งความสำนึกคุณ
ศาสนาแห่งกลียุค
แนวทางของจริยสังคมวิทยา
กำเนิดและการแผ่พุทธศาสนา
อารยธรรมดึกดำบรรพ์
การแบ่งชนชั้นวรรณะในอินเดีย
การค้นพบพุทธปรัชญา
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
การเสื่อมของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
ญาณวิทยาของพระพุทธศาสนา
ปรัชญาเถรวาทให้ข้อแนะนำไว้ในกาลามสูตร
ก่อนที่จะยอมรับหลักคิดหรือความรู้ใด ๆ เป็นสรณะ
ต้นกำเนิดความรู้ของมนุษย์
หลักแห่งการทดสอบข้อเท็จจริง
พุทธภววิทยา
วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญาพุทธจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาเป็นลัทธิมัชฌิมาปฏิปทา
ปรัชญาเถรวาทและสุนทรศาสตร์
ปรัชญาเถรวาทและปฏิมากรรมวิทยา
พุทธจริยศาสตร์ (BUDDHIST ETHICS )
ความจำเป็นของจริยศาสตร์
พุทธภววิทยายันถึงการมีจริยศาสตร์
พุทธจริยศาสตร์ว่าด้วย “ กรรม ”
ผลสนองของกรรม
คำสอนว่าด้วยปรุงจิตต์แต่งกรรม
ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
ผลทางจิตใจ
ผลทางวัตถุ
สิ่งเคารพอันเป็นพระพุทธรูป
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา
ภาพศิลปะทางพระพุทธศาสนา
วรรณคดีทางพระพุทธศาสนา
ภาระกิจของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
พระสงฆ์
นักศาสนา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย