ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

เครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 เกิดศิลปะเครื่องประดับที่สำคัญคือ ศิลปะเครื่องประบาร็อค โดยสมัยบาร็อคอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1580-1750 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 เป็นช่วงสมัยของการแตกแยกทางด้านสังคม เนื่องจากคนชั้นกลางและคนระดับล่างได้รับการเอารัดเอาเปรียบมากเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นช่วงของการแตกแยกคริสตศาสนาระหว่างนิกายโรมันคาร์โธลิคและนิกายโปเตสแตนส์ จึงทำให้ผลงานทางด้านศิลปะหลายแขนงมีลักษณะของการต่อสู้การแสดงศรัทธา ของศาสนาและสังคมเป็นหลัก

แต่ในขณะเดียวกันในหมู่ชนชั้นสูงในภาวะวัตถุนิยม สนองตอบความต้องการความมั่งคั่งของตนเองได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่โดดเด่นของศิลปะเครื่องประดับสมัยบาร็อค โดยเฉพาะความมั่งคั่งในพระราชวังแวร์ซายล์ ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1661 สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นช่วงที่กำลังหลงใหลกับความงามของเครื่องประดับ และเป็นยุคของนักสะสมจากการเกิดเศรษฐีใหม่เป็นจำนวนมาก เพราะชนชั้นกลางหลายคนมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเป็นผลมาจากฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ทำให้ชนชั้นสูงมีศักยภาพทางฐานะมากขึ้นจากการเก็บภาษีราษฎรที่เข้มข้น จึงจัดเป็นศตวรรษแห่งความร่ำรวยมากที่สุดสมัยหนึ่ง ทำให้เกิดภาวะการนิยมสะสมเครื่องประดับขึ้น

การออกแบบเครื่องประดับสมัยบาร็อคในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 17 นี้ มีรูปแบบและรูปทรงที่อ่อนนุ่ม พลิ้วไหว มีการแบ่งสัดส่วนของการออกแบบโดยแบ่งเป็นสี่ส่วนเรียกว่า ewer แต่การตกแต่งจะไม่มีการแบ่งสัดส่วนใดๆ ออกแบบให้เป็นไปตามความสวยงาม จึงทำให้ผลงานการออกแบบดูเหมือนไม่ไม่โครงสร้าง

แต่การออกแบบเครื่องประดับสมัยบาร็อคในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 17 นั้น มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสมัยบาร็อคมากขึ้น โดยการนำใบไม้มาประกอบรูปทรงค่อนข้างหนัก นอกจากนี้เครื่องประดับหลายชึ้นมีลักษณะเป็นชิ้นเดี่ยวหรือเส้นเดียว ดังนั้นการออกแบบเครื่องประดับสมัยบาร็อคจึงมี 4 ลักษณะหลักๆ ทั้งหมดดังต่อไปนี้

เครื่องประดับตกแต่งศีรษะ

ส่วนใหญ่เป็นการใช้รูปทรงแบบ spray form หรือรูปทรงการกระจายหรือการสะบัด นิยมนำมาประดับตกแต่งบริเวณศีรษะโดยทั่วไป เช่น กิ๊บหนีบผม เป็นต้น

ต่างหูกับจี้ห้อยคอ ส่วนใหญ่เป็นการใช้รูปแบบ pendeloque form หรือรูปทรงการมัดเข้าด้วยกันให้อยู่เป็นศูนย์กลาง อาจจะเป็นลักษณะของการผูก การมัดของริบบิ้น

การร้อยไข่มุก เป็นการร้อยไข่มุกแบบเรียบง่าย แต่มีออกแบบให้ไข่มุกมีความโดดเด่น หรือมีการจัดเรียงให้มีความสวยงาม ส่วนมากเป็นไข่มุกร้อยปกติที่มีความยาวของการร้อยไข่มุกไม่เท่ากัน เป็นทั้งสร้อยคอ สังวาลและอื่นๆ

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย