ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ประวัติศาสตร์ศิลป์

ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

เครื่องประดับรูปแบบอาร์ตเดโค ซึ่งสนองตอบต่อการผลิตแบบอุตสาหกรรมได้ดีมากเนื่องจากเป็นการออกแบบที่เอื้ออำนวยให้การผลิตด้วยเครื่องจักรทำงานได้ง่ายขึ้น

ศิลปะแบบอาร์ตเดโคได้นำลักษณะของจิตรกรรมแบบลูกบาศก์หรือรูปทรงเรขาคณิต มาเป็นอิทธิพล โดยมีรูปแบบที่พัฒนามาจากเครื่องประดับรูปแบบอาร์ตนูโว ซึ่งได้นำเสนอไว้ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยในประเทศฝรั่งเศสเรียกรูปแบบนี้ว่า Les Annees Folles เพื่อเป็นการฉลองการสิ้นสุดของสงคราม

จากที่นำรูปแบบลูกบาศก์มาเป็นอิทธิพลหลักนั้น ศิลปินที่คิดรูปแบบนี้คือนาย Babol Picasso โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะของชาวแอฟริกา จึงทำให้มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต เป็นรูปแบบที่ตอบสนองความเป็นอุตสาหกรรมมวลรวมได้ดี จึงทำให้เกิดตัวแทนจำหน่ายทางด้านธุรกิจเครื่องประดับเป็นจำนวนมาก บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่สำคัญ ได้แก่ บริษัท Maison Gripoix และบริษัท Louis Rousselet เป็นตัน ต่างเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับศิลปะเครื่องประดับแบบอาร์ตเดโคชั้นสูงทั้งสิ้น นอกจากแสดงความเป็นรูปทรงเรขาคณิตแล้ว ยังเป็นช่วงที่นำรูปแบบทางประวัติศาสตร์โบราณมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับมากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรูปโบว์ ตะกร้า หรืออื่นๆ อีกมากมาย

จากที่กล่าวมาในข้างต้นศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโคสามารถทำการผลิตด้วยเครื่องจักรได้ง่าย ประกอบกับเป็นที่อัญมณีเทียมทั้งหลายต่างมีความหลากหลายให้นักออกแบบได้ทำการออกแบบเครื่องประดับกันอย่างเต็มที่ จึงทำให้ศิลปะเครื่องประดับเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาด้วยเช่นกัน ซึ่งนักออกแบบเครื่องประดับหรือบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องระดับเทียมที่ปรากฏ ได้แยกกลุ่มเครื่องประดับออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. กลุ่มเครื่องประดับแฟชั่น

กลุ่มเครื่องประดับแฟชั่น หมายถึง เครื่องประดับที่ออกแบบตามเสื้อผ้าแฟชั่น มีการเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม ส่วนมากจะออกแบบในแบรนด์ของเสื้อผ้า ทั้งนี้การผลิตสามารถมีส่วนผสมทั้งเป็นรูปแบบศิลปะ เรียบง่ายตามกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมหรือสามารถนำวัสดุที่ใช่วัสดุเครื่องประดับมาประกอบได้ เช่น พลาสติก หนังสัตว์ กระดองสัตว์ เป็นต้น สามารถออกแบบได้ทั้งเครื่องประดับที่มาจากวัสดุแท้และวัสดุเทียมหรือวัสดุอื่นๆ ได้ โดยแบรนด์เครื่องประดับกลุ่มนี้ ได้แก่ Hatte Carnegie, Nettie Rosenstein, Elsa Schiaparelli, G’ Coco’ Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Cadin, Adele Simpson, Anne Klein

2. กลุ่มเครื่องประดับเทียม

กลุ่มเครื่องประดับเทียม หมายถึง เครื่องประดับที่มีกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมหรือมีกระบวนการผลิตแบบเครื่องประดับแท้ แตกต่างกันที่การใช้วัสดุ โดยวัสดุเครื่องประดับเทียมสามารถใช้วัสดุเทียมหรือวัสดุทดแทนทั้งโลหะและอัญมณี เช่น การใช้โรเดียมแทนโลหะเงิน ทองคำขาว แพทตินัม การใช้อัญมณีกึ่งมีค่า เช่น แอมิทิส อะควอมารีน หรือใช้อัญมณีเทียม เช่น พลอยอัด เพชรเทียม เป็นตัน โดยแบรนด์เครื่องประดับกลุ่มนี้ ได้แก่ McClelland, Barclay, Bijoux Cascio, Boucher, Brania, Bogoff, Burks, Cadoro, Calvaire, Castlecliff, Alice Caviness, Chanel, Ciner, Cini, Coro, Vendome, Franocise, Danecraft, DeLillo, De Mario, Di Nicola, De Rosa, Mimi di N, Eisenberg, Eugenne, Florenza, Leo Glass, Har, Haskell, Hobe, Hollycraft, Isadora, Joseff of Hollywood, Korda, Kramer, Kenneth Jay Lane, Leiber, Les Bornard, Mazer, Monet, Napier, ORA, Panetta, Pennino, Lucien Picard, Pauline Rader, Regency, Reinad, Reja, Robert, Sandor, Schiaparelli, Schreiner, Selro, Adele Simpson, Stanley Hagler, Trifari, Vogue Bijoux, Volupte, Weisner, Weiss, Whiting and Davis, William de Lillo เป็นต้น

เนื่องจากบริษัทเครื่องประดับเทียมมีเป็นจำนวนมาก จึงได้แยกกลุ่มบริษัทออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. บริษัทเครื่องประดับเทียมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ McClelland, Barclay, Bogoff, Boucher, Cadoro, Hattie Castlecliff, Alice Cavines, Cini, Chanel, Coro, Danecraft, William de Lillo, De Mario, De Rosa, Eisenberg, Eugene, Florenza, Givenchy, Leo Glass, Stanley Hagler, Har, Haskell, Hobe, Hollycraft, Jomaz, Joseff of Hollywood, Kennett Jay Lane, Kramer Jewelry Creations, Kramentz, Ledo, Matiss, Mazer Bothers, Mimi di N, Panetta, Pennino, Polcini, Regency, Reja, Renoir, Robert Original, Nettie Rosenstein, Sandor, Schiaparelli, Schreiner, Adele, Staret, Tortolani, Trifari, Vendome, Vogue Bijoux, Weiss, Whiting and Davis

2. บริษัทเครื่องประดับเทียมที่ปรากฏ ได้แก่ Art, Avon, BSK, Capri, Celebrity, Doddz, Emmons, Gerry, JJ, Judy, LaRoco, Les Bernard, Lisner, Marvella, Monet, Napier, Park Lane, Sarah Conventry

» ลักษณะต้นแบบโบราณ

» ลักษณะการนำต้นแบบมาพัฒนาใหม่ หรือมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ

» ลักษณะการออกแบบรูปแบบใหม่

» ลักษณะการออกแบบข้ามวัฒนธรรม

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุดก่อนประวัติศาสตร์

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับอารยธรรมโบราณ

» ศิลปะเครื่องประดับอียิปต์ (Egypt)

» ยุค Middle Kingdom หรือยุคอาณาจักรกลาง

» ยุค New Kingdom หรือยุคอาณาจักรใหญ่

» ศิลปะเครื่องประดับเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)

» ศิลปะเครื่องประดับมิโนอัน - ไมซีเน (Minoan - Mycenae)

» ศิลปะเครื่องประดับกรีก (Greek)

» ศิลปะเครื่องประดับอีทรัสกัน (Etrucan)

» ศิลปะเครื่องประดับเชลติก (Celtic)

» ยุค Princes

» ยุควัฒนธรรม La Tene

» ยุคขยายอาณาจักร

» ยุคอิทธิพลของนักรบ

» ศิลปะเครื่องประดับโรมัน (Rome)

» ศิลปะเครื่องประดับไบแซนไทน์ (Byzantine)

» ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องประดับตะวันตกยุคประวัติศาสตร์

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงยุคกลาง

» ศิลปะเครื่องประดับโกธิค (Gothic)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยเรอนาซองค์ (Renaissance)

» ศิลปะเครื่องประดับแมนเนอริส (Mannerist)

» นักออกแบบเครื่องประดับ Benvenuto Cellini

» การออกแบบเครื่องประดับเชิงนามธรรม

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยอลิซาเบธที่ 1

» ศิลปะเครื่องประดับบาร็อค (Baroque)

» การประดิษฐ์ตกแต่ง

» ศิลปะเครื่องประดับโรโคโค

» ศิลปะเครื่องประดับนีโอคลาสสิค

» ศิลปะเครื่องประดับคาเมโอ (Cameo)

» ศิลปะเครื่องประดับนโปเลียนกับโจเซฟิน (Napoleon & Josephine)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบคัทสติล (Cut Steel)

» ศิลปะเครื่องประดับแบบแชทเทิลเลน (Chatelaines)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19

» ศิลปะเครื่องประดับอนุรักษ์นิยม

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fortunato Pio Castellani

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อนาย Carlo Giuliano

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Peter Carl Faberge

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Eugene Fontenay

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตนูโว (Art Nouveau)

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Rene Lalique

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Charles Lewis Tiffany

» ศิลปะเครื่องประดับวิคตอเรีย (Victoria)

» ศิลปะเครื่องประดับสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1

» นักออกแบบเครื่องประดับ Fulco di Verdura

» ศิลปะเครื่องประดับอาร์ตเดโค (Art Deco)

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1920

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1930

» นักออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ McClelland Barclay

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1940

» บริษัทที่ออกแบบเครื่องประดับเทียมชื่อ Trifari

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Coro

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Boucher

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Haskell

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Cartier

» บริษัทเครื่องประดับแท้ชื่อ Van Cleep & Arpels

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1950

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Daniel Swarovski

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Eisenberg

» บริษัทเครื่องประดับเทียมชื่อ Hobe

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1960

» นักออกแบบเครื่องประดับชื่อ Bulgari

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1970

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1980

» ศิลปะเครื่องประดับยุค 1990

» ศิลปะเครื่องประดับหลังสมัยใหม่

» ศิลปะเครื่องประดับมินิมอล (Minimalism)

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงศิลปะ

» ศิลปะเครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย