ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

ศิลปะบำบัด

ศิลปะกับมนุษย์
จากศิลปะ สู่ ศิลปะบำบัด
ศิลปะบำบัดบนพื้นฐานมนุษยปรัชญา
กระบวนการที่แตกต่างของศิลปะบำบัดฯ
ศิลปะบำบัดในสังคมไทย

ศิลปะบำบัดในสังคมไทย

ปัจจุบัน สังคมไทยให้ความสำคัญกับศิลปะบำบัดมากขึ้น ซึ่งก็นับเป็นสัญญาณที่ดี ในปีหนึ่ง ๆ มีผู้เข้ารับการบำบัดตั้งแต่เด็กไปจนกระทั่งผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก แม้ความรู้ทางวิชาการจะยังอยู่ในวงจำกัด นักศิลปะบำบัด (Art Therapist) ที่ได้ร่ำเรียนและฝึกฝนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติมาอย่างจริงจัง ก็ยังนับว่าน้อยมาก ซึ่งความรู้ที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ยังจำเป็นมากต่อการบำบัด ดังนั้น ช่วงเวลานับจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจไม่น้อยว่า ศิลปะบำบัดในประเทศไทยจะสามารถยกระดับองค์ความรู้และศักยภาพของเรา ให้เพียงพอที่จะรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอันซับซ้อนของโลกทุกวันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

อ้างอิง

  1. Eva Mees. Christeller, Inge Denzinger, Marianne Altmaiel, Heidi Künster. Anthroposophische Kunsttherapie 2. 2003 : 47 – 83.
  2. Rudolf Steiner. 1973. Das Wesen der Farber. Germany : Rudolf Steiner verlag.
  3. Rudolf Steiner. 1961. Das Kunstlerische in seiner Weltmission. Germany : Rudolf Steiner verlag.
  4. Van James. 2001. Spirit and Art. America : Anthroposophic Press.
  5. Olaf Koob. 18 มีนาคม 2551. ศิลปะบำบัดในมุมมองของแพทย์ ในงานปาฐกถา คุณรู้จักศิลปะบำบัดแค่ไหน มูลนิธิอนุบาลบ้านรัก.
  6. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ. 2548. การพัฒนากระบวนการให้การศึกษาสำหรับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้แนวคิดการศึกษาบำบัดและเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง. วิทยานิพนธ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย