ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์

ถ้ามองจากมุมของลัทธิมาร์กซ์แล้ว พุทธศาสนาย่อมเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประวัติศาสตร์มนุษย์ กล่าวคือ เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นในยุคเกษตรกรรม ก็ย่อมเป็นมโนภาพหรือผลิตผลของสังคมเกษตรกรรม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมยุคทาสและยุคศักดินา พุทธศาสนาจึงนับว่าเป็นโครงสร้างส่วนบน ที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างส่วนล่าง ที่เป็นเงื่อนไขเศรษฐกิจของสังคมทาสและสังคมศักดินา เพื่อรักษาประโยชน์ของเจ้าของปัจจัยการผลิต คือกษัตริย์ ซึ่งเป็นนายทาสและเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดของสังคมสมัยนั้น

มาร์กซิสต์หลายคน เช่น ราหุล สันกฤตยายัน (Rahul Sankriyayan,1893-1963 ) ดี.ดี. โกสัมพี (D.D. Kosambi, 1907-1966) ดี.พี. ชัตโตปาธยาย (D.P.Chattopadhayaya,1918-1993) มักอธิบายการอุบัติขึ้นของพุทธศาสนาทำนองที่กล่าวมา โดยอ้างเหตุผลประกอบดังนี้ :

(1) พุทธศาสนาเป็นศาสนาของกษัตริย์ ซึ่งเป็นชนชั้นผู้ปกครองในสังคมของสังคมอินเดียโบราณ ที่พึ่งเกิดขึ้นบนการเสื่อมสลายในอำนาจของวรรณะพราหมณ์ หลังจากที่มีการต่อสู้ชิงความยิ่งใหญ่ระหว่างวรรณะมาเป็นเวลานาน หลักฐานที่ปรากฏคือ เมื่อได้อำนาจแทนพราหมณ์แล้ว การเรียงลำดับความสำคัญของวรรณะ จากการที่นิยมเอาวรรณะพราหมณ์ขึ้นก่อน ได้เปลี่ยนไปเป็นเอากษัตริย์ขึ้นก่อนเป็น กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร แทน ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญแก่กษัตริย์มากกว่าพราหมณ์

(2) สังคมสงฆ์ (Sangha Community) ที่พระพุทธเจ้าทรงจัดตั้งขึ้น ไม่ใช่สังคมที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่เป็นภาพจำลองของสังคมคอมมิวนิสต์บุรพกาล (สังคมมนุษย์ยุคแรก ที่คนต่างถือปัจจัยการผลิตร่วมกัน ไม่มีสมบัติส่วนตัว) ที่พึ่งสลายไป เนื่องจากระบบการผลิตของสังคมเปลี่ยนไป พระพุทธเจ้ายังทรงประทับใจกับสังคมเช่นนั้น เมื่อมีโอกาสสถาปนาศาสนาของพระองค์เองขึ้น จึงทรงสร้างสังคมสงฆ์ขึ้นแทน และเป็นภาพจำลองของสังคมคอมมิวนิสต์เดิม

(3) ไม่เพียงแต่เหตุผลการเกิดขึ้นของพุทธศาสนาและสังคมสงฆ์เท่านั้น ที่เป็นเหตุผลทางสังคม แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน เป็นเหตุผลมาจากเงื่อนไขของสภาพสังคมในสมัยนั้นเช่นกัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย