ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธศาสนากับจริยศาสตร์สมัยปัจจุบัน

พุทธศาสนากับอภิจริยศาสตร์
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบอัตถิภาวนิยม
พุทธศาสนากับจริยศาสตร์แบบลัทธิมาร์กซ์
ทำไมพระพุทธองค์ตำหนิการบูชายัญ และห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
บทสรุป
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ. 2538 . เล่มที่ 9, 13,15,17. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
 • พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต). 2525. พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: คณะระดมธรรม.
 • วิทย์ วิศทเวทย์. 2530. จริยศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์. .
 • ........................ . 2530. ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
 • Kosambi, D.D. 1975.An Introduction to the Study of Indian History. Bombay : Popular Prakashan.
 • Magill, Frank. N. ed. 1961. Masterpieces of World Philosophy in Summary Form. New York : Harper.
 • Marx, Karl. 1978. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. Moscw : Progress.
 • Sanskrityayan, Rahul and others. 1981. Buddhism : The Marxist Approach. Delhi : People Publishing House.
 • Sartre. 1966. Being and Nothingness. New York : Pocket Book.
 • Sartre. 1984. Existentialism & Humanism. Translated by Philip Mailet. London : Metuen.
 • Warnock, Mary. 1978. Ethics since 1900. London : Oxford University Press.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย