ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา
สรุปท้ายบท

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป

ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่โตก้างขวางเมื่อทียบกับทวีปอื่นๆ แต่มีประชากรที่หนาแน่น มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ความเชื่อถือทางศาสนานับถือศาสนาศาสนาคริสต์เป็นหลักมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ศาสนาพุทธจึงเป็นสิ่งใหม่สำหรับชาวยุโรป ลักษณะทั่วไปของคนในทวีปยุโรปมีวัฒนาธรรมแสวงปัญญา จึงค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับหลักการทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งให้ความเสรีทางความคิด สนับสนุนการใช้เหตุผล การศึกษาในหัวข้อนี้มีประเด็นศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ ศึกษาประวัติความเป็นมา ศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน ศึกษาอิทธิพล และศึกษาแนวโน้มของพระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป

ประวัติความเป็นมา
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
แนวโน้มในอนาคต

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย