ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา
สรุปท้ายบท

แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต

โลกแห่งพระพุทธศาสนาในทศวรรษที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ที่น่าจะมีส่วนสำคัญต่อความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในอนาคต ได้แก่ 1) การประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธพุทธครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศญี่ปุ่นและครั้งที่ 2 พ.ศ.2543 ที่ประเทศไทย ได้มีการจัดตั้ง “สมัชชาพระพุทธศาสนาแห่งโลก หรือการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธ” การประชุมสุดยอดผู้ชาวพุทธ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2544 ที่ประเทศกัมพูชา ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาวพุทธมากยิ่งขึ้น 2) องค์การสหประชาชาติ(United International) ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 เป็นการรับรองขององค์กรสูงสุดของโลกต่อพระพุทธศาสนาว่าหลักการพุทธเป็นบรรทัดฐานในการสร้างสันติภาพและดุลยภาพของโลก เป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ จากการรับรองขององค์การสหประชาชาติสร้างความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักในกลุ่มชาวพุทธทั่วโลก เช่น การประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน ความร่วมมือ : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16– 20 กรกฎาคม 2547 ที่ประเทศไทย แถลงการณ์ร่วม 5 ประเด็น “ 1) องค์กรชาวพุทธ 2) การศึกษาพระพุทธศาสนา 3) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4) พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ 5) การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล” จากนั้นก็มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน(ทำงานเป็นหนึ่งเดียว เอกภาพและความร่วมมือของชาวพุทธ) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2548 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2549 ที่ประเทศไทยและมีการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ดังเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาทั่วโลก ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวย่อมมีผลกระทบด้านบวกต่อการขยายตัวของพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตะวันตกมากยิ่งขึ้น

พระราชปัญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตฺโต) ให้ทัศนะว่า “จากคุณสมบัติพิเศษของพระพุทธศาสนา และองค์ประกอบต่างๆ ตลอดถึงเพิ่มความจริงจังหนักแน่นในการปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ทุกนิกายอย่างต่อเนื่อง อาจกล่าวได้ว่าวันหนึ่งในอนาคตไม่นานนี้ “พระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก” ได้อย่างแน่นอน”

 

พระเทพโสภณ กล่าวในคราวประชุมพระพุทธศาสนานาชาติ ที่ประเทศศรีลังกา ว่า

“คณะสงฆ์ได้ฝ่าคลื่นลมมรสุมรอดพ้นวิกฤตมาเป็นเวลากว่า 2,500 ปี นับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าทรงก่อตั้งคณะสงฆ์นี้ขึ้นมา ถ้าคณะสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างถูกต้องตามพุทธ ประสงค์ด้วยสติปัญญา พระพุทธศาสนาก็จะดำรงคงอยู่สถาพรในอนาคตกาลเพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมนุษยชาติตลอดไป”

การขยายตัวของพระพุทธศาสนาทั้งสายเถรวาทและมหายาน เริ่มกรุยทางโดยมหายานต่อด้วยเถรวาทแบบพม่า ลังกา และไทย ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะกลุ่มพระสงฆ์สายวัดหนองป่าพงซึ่งมีลูกศิษย์เป็นชาวยุโรปอเมริกาโดยตรง ที่มีความรู้ความสามารถในด้านพระพุทธศาสนาดี มีความตั้งใจในการเผยแผ่อย่างจริงจังและเข้าใจวัฒนาธรรมพื้นฐานของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้พระพุทธศาสนาในแดนตะวันตกพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขต่างๆ ที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเติบโตในซีกโลกตะวันตกคือ การทำหน้าที่อย่างได้ผลของพระสมณะทูตในโลกปัจจุบัน คำสอนของพระพุทธเจ้าสอดรับกับสถานการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ ความร่วมมือกันในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานอย่างมีเป้าหมายเดียวกันแม้จะต่างวิธีการ เช่น การศึกษาทิศทางวางแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 การศึกษาบทบาทพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ การศึกษาบทบาทพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

ประวัติความเป็นมา
สภาพการณ์ปัจจุบัน
อิทธิพลของพระพุทธศาสนา
แนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคต

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย