ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาในยุโรป-อเมริกา

พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป
พระพุทธศาสนาในทวีปอเมริกา
สรุปท้ายบท

สรุปท้ายบท

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกจากจะเข้าใจเหตุการณ์ที่ผ่านมา เช่น การรับรู้ความอ่อนแอ/การปรับตัวขององค์กรสงฆ์ เงื่อนไขที่ทำให้พระพุทธศาสนาอ่อนตัวลง นอกจากนี้บทเรียนในอดีตยังช่วยให้เข้าใจและตั้งท่ารับกับสภาวะอันไม่พึงประสงค์ ที่จะเกิดในภายหน้าและแสวงหาแนวทางให้เกิดพัฒนาการที่ดีของพระพุทธศาสนา การศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในยุโรปอเมริกา ทำให้ทราบว่าลักษณะการขยายตัวของพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตะวันตกในสมัยปัจจุบัน มีความแตกต่างจากการขยายตัวของพระพุทธศาสนา เข้าไปยังดินแดนแถบเอเชียในสมัยโบราณ อย่างไรก็ตามการรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ยั่งยืนนานนั้นเป็นเรื่องที่ยากพอๆ กับการนำเข้าไป ดังข้อมูลทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนาในดินแดนแถบเอเชียหดหายไปเรื่อยๆ กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ความอ่อนตัวของพระพุทธศาสนาในแต่ละภูมิภาคจนเสื่อมสูญไปเกิดจากปัจจัยอะไร การที่จะหลีกเลี่ยงปัจจัยแห่งความเสื่อมทรุดและสร้างปัจจัยแห่งความมั่นคงของพุทธศาสนาจะทำได้อย่างไร เหล่านี้คือคุณค่าจากการศึกษาประวัติศาสตร์

หากถามว่าพระพุทธศาสนาในยุโรปอเมริกาในปัจจุบันเป็นอย่างไร อาจตอบได้ว่า พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกยังอยู่ในช่วงของการก่อตัวใหม่ เป็นยุคเริ่มต้น ซึ่งภาพความรุ่งเรืองเหมือนในเอเชียอาจจะยังไม่เกิดขึ้นให้เห็นในปัจจุบัน ภาพที่เห็นคือการทำงานอย่างทุ่มเท จริงจัง เสียสละ มีจินตนาการ ของกลุ่มชาวพุทธทุกลัทธินิกายที่เฝ้ารอความเติบโตของพระพุทธศาสนา เฝ้ารอการสนับสนุนและระยะเวลาแห่งความรุ่งเรืองเฟื่องฟู นอกจากนี้มีเหตุการณ์บางอย่างมาเป็นดัชนีบ่งชี้แนวโน้มของพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตก คือ ในโลกปัจจุบันพระพุทธศาสนาถูกเลือกเป็นความหวังของโลกที่จะเยียวยาบรรเทาหรือสกัดกั้นภาวะสงคราม ความเบียดเบียนข่มเหง ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะหลักการทางพระพุทธศาสนาเน้นสร้างความเป็นภราดรภาพ มิตรภาพ สมภาพ และ สันติภาพ ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาจักเจริญสืบไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าศึกษาอีก คือ พุทธศาสนาในยุโรปอเมริกาจักมั่นคงได้อย่างไร ข้อมูลที่สะท้อนความสนใจของชาวตะวันตกบางคน บางกลุ่ม บางองค์กร ตลอดถึงการนำเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปของชาวตะวันออก เงื่อนไขเหล่านี้ชี้ถึงความรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาในตะวันตกได้เพียงใด ณ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานมากไปกว่าที่กล่าวมาบ่งชี้หรือสนับสนุนว่าพระพุทธศาสนาจักมั่นคงรุ่งเรืองในดินแดนตะวันตกได้อย่างมั่นใจปัญหาอุปสรรคของการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาในตะวันตกคืออะไร จะเห็นว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปยังตะวันตก ไม่ได้รับการต่อต้านหากแต่ได้รับการตอบรับที่ดี แต่ก็มีประเด็นที่น่าศึกษา คือ การจัดตั้งองค์กรพุทธในตะวันตกบางแห่งเน้นไปเพื่อเป้าหมายทางสังคม ไม่มีเป้าหมายทางการพัฒนาศาสนา การบริหารจัดการเป็นเรื่องที่สมาชิกของสมาคมดำเนินการกันเอง บางที่บางแห่งพระสงฆ์กลายเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการระดมทุนให้กับองค์กร ชาวพุทธิที่ต่างลัทธินิกายหรือแม้แต่นิกายเดียวกันขาดเอกภาพในการทำงานร่วมกัน ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ บางทีก็ขัดแย้งทำลายกันอง เป็นที่สังเกตว่าชาวตะวันตกมีความสนใจการฝึกปฏิบัติกรรมฐาน และหลักปรัชญาชีวิตในพระพุทธศาสนามากกว่ารูปแบบพิธีกรรม ในศาสนาเดิมของเขาไม่มีสิ่งนี้ ซึ่งตรงนี้องค์กรสงฆ์ยังตอบสนองความต้องการด้านนี้ไม่ทั่วถึงและยังไม่ลุ่มลึกพอ มีเพียงบางสำนักเท่านั้นที่สามารถทำได้ดี วัดที่น่านำมาเป็นตัวอย่างในการจัดการกับปัญหานี้ได้ คือ สำนักสาขาวัดหนองป่าพง ซึ่งมักจะเป็นพระชาวยุโรปเองที่สามารถฝึกปฏิบัติอย่างได้ผลแล้ว และฝึกสอนกันเองได้กว้างและลึกซึ้ง จึงค่อนข้างประสบผลสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระสงฆ์ไทยส่วนใหญ่เก่งด้านปริยัติมากกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการฝึกปฏิบัติสมถวิปัสสนา การตอบสนองด้านปฏิบัติจึงได้ระดับพื้นฐานเท่านั้น และตอบสนองอยู่ในกลุ่มชาวพุทธที่เดินทางไปจากเอเชีย ที่ยังมีความจำเป็นระดับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นความจำเป็นพื้นฐานของชีวิตชาวพุทธแถบเอเชียอาคเนย์ ตื่นเช้ามามีพระให้ใส่บาตรก็มีความสุขกับชีวิตแล้ว การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งคือการแต่งงาน บางคนไม่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเลยแต่ไปแต่งงานกับชาวฝรั่งชาติตะวันตก ก็สามารถดึงคนตะวัน ตกให้เข้าวัดได้อีกทางหนึ่ง หากคณะสงฆ์สามารถผลิตพระสงฆ์ที่เก่งด้านปริยัติอยู่แล้วให้เก่งด้านการฝึกปฏิบัติสมถวิปัสสนาที่มีคุณภาพด้วยแล้ว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตกอย่างมหาศาล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย