Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)

ดินแดนของอาณาจักรศรีวิชัย มีบริเวณกว้างขวางคือขยายไปถึงเกาะสุมาตรา จนถึงเเหลมมลายู เมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย ชื่อ ปาเลมบัง (พระธรรมโกศาจารย์ พุทธทาสภุกขุ ได้ให้ความเห็นว่า เมืองหลวงของอาณาจักรศรีวิชัยน่าจะอยู่ที่เมืองไชยา)

กษัตริย์ของอาณาจักรศรีวิชัย สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ไศเลนทร์ (ศิล+อินทร์) นับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่เรียกว่า “มันตรยาน” เช่นเดียวกับราชวงศ์ปาละของอินเดีย

ประเทศราชของอาณาจักรศรีวิชัย ประเทศราชหมายถึง เมืองหลวงเมืองที่สอง ประเทศราชของอาณาจักรศรีวิชัย คือ นครตามพรลิงค์ ที่รู้จักและเรียกกันในปัจจุบันนี้ว่า นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่เกิดในศตวรรษที่ 12

พุทธศิลป์ของอาณาจักรศรีวิชัย เห็นได้อย่างเด่นชัดคือที่เกาะชวา (ประเทศอินโดนีเซีย) คือ พระบุโรบุโด(ปุโรพุทโธ) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ. ไชยา ก็มีพระบรมธาตุที่เรียกกันในปัจจุบันว่า พระธาตุไชยา และ พระอวโลกิเตศวร , พระพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งเป็นรูปของพระอวโลกิเตศวรและพระพุทธรูปตามคติของฝ่ายนิกายมหายาน มีการค้นพบเพิ่มเติมอีก คือ

1. ที่จังหวัดตรัง คือที่ถ้ำเขาวิหาร
2. จังหวัดพัทลุง ที่ถ้ำคูหาสวรรค์
3. จังหวัดยะลา ที่ถ้ำเขาตระเภา

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com