ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)

พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์เข้าไปเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระองค์ ในขณะนั้นมีพระจากลังกาเดินทางมาอยู่ที่เมาะตะมะ คือพระอุทุมพรบุบผามหาสวามี พระเจ้ากือนาได้ส่งราชทูตไปนิมนต์มาที่เมืองของพระองค์ แต่พระอุทุมพรบุบผามหาสวามี มีอายุมากเดินทางลำบาก จึงได้ส่งพระอานันทเถระผู้เป็นหลานไปแทน เมื่อไปถึงพระเจ้ากือนาต้องการให้ทำพิธีบรรพชาอุปสมบท พระอานันทเถระจึงได้ทูลพระเจ้ากือนาให้ไปนิมนต์พระสุมนะเถระมาเป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอโนมทัสสี มาเป็นพระกรรมวาจา ในการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวเมืองเพื่อสืบทอดศาสนา พระเจ้ากือนาพระองค์ทรงสร้าง เจดีย์วัดสวนดอก เจดีย์สุเทวบรรพรต(ดอยสุเทพ)

พระเจ้าแสนเมืองพระโอรสของพระเจ้ากือนา ทรงสร้างวัดพระสิงห์ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

พระเจ้าสามฝั่งแกน ครองราชย์ประมาณปี พุทธศักราช 1954 เป็นต้นมา พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไม่สนใจเรื่องพระพุทธศาสนา สนใจแต่เรื่องไสยศาสตร์ พระองค์ให้สร้างวัดมุมเมืองเพื่อเก็บทรัพย์สินและผลประโยชน์ของวัดต่าง ๆ ทั้งเมืองมารวมไว้ที่เดียวกันคือที่วัดมุมเมืองแห่งนี้ จนเป็นเหตุให้พระสงฆ์หลายรูปเกิดความไม่พอใจ และมีบางรูปได้เดินทางไปที่ประเทศลังกา เช่น พระเมธังกร พระญาณมงคล และพระมอญ พระเขมร ฯลฯ

เหตุผลในการเดินทางไปลังกาของพระเถรเหล่านั้น คือ

1. เพื่อศึกษาพระไตรปิฎก
2. เพื่ออุปสมบทใหม่ (ในสมัยนั้นพระที่เดินทางไปอยู่ที่ลังกาจะต้องเข้าอุปสมบทใหม่ในสีมากลางแม่น้ำกัลยาณีคงคา เรียกว่า อุทกสีมา โดยมีพระธรรมสวามี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวันรัต เป็นพระกรรมวาจา)

หลังจากบ้านเมืองทางสยามเกิดสงบลงจึงได้เดินทางกลับมาและได้นิมนต์พระชาวลังกามาด้วย 2 รูป คือ 1. พระอุตตมปัญญาสามี 2 . พระวิกรมพาหุสามี พระชาวลังกาทั้งสองรูปนี้เมื่อมาแล้วก็ได้บวชกุลบุตรที่ประเทศไทยและได้ตั้งนิกายใหม่ เรียกว่า “นิกายลังกาวงศ์ใหม่”

เพราะฉะนั้นจึงทำให้ในล้านนาตอนนั้นมีนิกายทางพระพุทธศาสนา อยู่ถึง 3 นิกาย คือ
1. นิกายเดิม
2. นิกายลังกาวงศ์เก่า (สุโขทัย)
3. นิกายลังกาวงศ์ใหม่ (ลังกา)

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย