ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา)

สมเด็จพระบรมโกษฐ์พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเสือ ทรงเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์พลูหลวง พระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก กิจการเกี่ยวกับศาสนาในสมัยของพระองค์

 1. ในสมัยของพระองค์ได้มีการจัดให้ บูรณะวัดเก่าหลายวัด เช่น
  (1) วัดพระศรีสรรเพชญ์
  (2) วัดพระราม
  (3) วัดภูเขาทอง และสร้างเจดีย์แบบย่อไม้ 12 ขึ้น และบูรณะวัดในจังหวัดต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก
 2. ทรงสนับสนุนนักปราชญ์ราชบัณฑิตทางศาสนา และได้มีนักปราชญ์ที่สำคัญในสมัยนั้นคือ
  (1) พระมหานาค วัดท่าทราย ได้เขียนเรื่อง ปุณโณวาทคำฉันท์ ยอพระเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์
  (2) ขุนเสนพิทักษ์ ได้เขียนเรื่อง พระมาลัยคำฉันท์ , นันโทปนันทสูตร ฯลฯ

ในพุทธศตวรรษที่ 12 ประเทศลังกาเกิดขาดแคลนพระได้ส่งทูตมาติดต่อขอพระสงฆ์ไปจากเมืองไทยและทางเมืองไทยได้ส่งไปในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ซึ่งตรงกับแผ่นดินของพระเจ้าเกียรติศิริราชสิงหะแห่งลังกา พระเถระที่ไปในครั้งนั้นก็มี พระอุบาลี พระอริยมุนี เป็นหัวหน้าได้ให้การบรรพชาอุปสมบทในประเทศลังกา ติดต่อกันถึง 4 ปี ว่ากันว่ามีผู้เข้ามาบวชถึง 6,000 รูป และนิกายนี้ก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เรียกว่า สยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ พระอุบาลีไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีก ท่านอยูที่ลังกาจนมรณภาพที่นั้น

พระเจ้าบรมโกษฐ์ได้ส่งพระไตรปิฎกและพระพุทธรูปทองคำไปถวายเป็นเครื่องบรรณาการแก่พระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ด้วย หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้จัดส่งสมณะทูตไทยไปที่ลังกาอีกเป็นชุดที่ 2 ตามคำขอของพระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ สมณทูตชุดที่ 2 ก็มี พระวิสุทธาจารย์ , พระวรญาณมุนี พร้อมด้วยพระภิกษุ 20 รูปและสามเณร 20 รูป

พระเจ้ากิตติสิริราชสิงห์ได้ส่งบรรณาการมาถวายตอบแทนพระองค์ คือ ได้ส่ง
(1) พระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)
(2) พระพุทธรูปแก้ว

พระพุทธศาสนาช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ไม่มีงานเด่นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นอกจากมีการทะเลาะวิวาทแย่งชิงราชสมบัติกัน มีการหนีเข้าไปบวช แต่คนที่บวชแล้วก็สึกออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และในที่สุดเมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยา ก็จบลงด้วยความระส่ำระสาย ทั้งทางบ้านเมืองและทางศาสนา ถึงขนาดที่มีคนซึ่งพระจัดตั้งขึ้น เป็นกองทัพ คือ ก๊กพระฝาง ความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นหนักไปในด้านไสยศาสตร์ และเมื่อบ้านเมืองตกอยู่ในวิกฤตการณ์เช่นนี้ ก็มีพระบางรูปออกมาร่วมกิจกรรมกู้ชาติบ้านเมือง เช่น พระอาจารย์ธรรมโชติ วัดเขานางบวช มาลงเลขยันต์ให้แก่ชาวหมู่บ้านบางระจัน ในด้านการทำศึกสงคราม ก็ไปให้ความสำคัญแก่ไสยศาสตร์เวทมนต์คาถากันมาก เช่น ให้อาจารย์ไสยศาสตร์เป็นผู้นำทัพ เมื่ออาจารย์ถูกยิงตาย กองทัพทั้งกองทัพก็แตก

อย่างคราวหนึ่งให้อาจารย์ฤกษ์ซึ่งเป็นอาจารย์ไสยศาสตร์นำทัพเรือไปตีพม่าที่วัดภูเขาทอง พออาจารย์ฤกษ์ถูกยิงตาย ทหาร 4,000 ก็แตก เหตุการณ์ในคราวเสียกรุงครั้งนั้น พระพุทธรูปต่าง ๆ เจดีย์ เป็นต้น ก็ถูกทำลาย พระก็กระจัดกระจายไปในที่ต่าง ๆ และที่กระทบกระเทือนต่อสถาบันศาสนามาก คือ หลังจากกรุงแตกไปแล้ว บรรดาก๊กทั้งหลายนั้น ก๊กเจ้าพระฝางซึ่งเป็นพระราชาคณะที่พระพากุละเถระ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชเมืองฝางในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ ได้ตั้งตนขึ้นเป็นเจ้า โดยยังครองจีวรอยู่ แต่ใช้สีแดงย้อมจีวร ลงผ้าประเจียดแจกแก่บรรดาพระสงฆ์ แต่งตั้งพระสงฆ์ให้เป็นแม่ทัพนายกอง แม่ทัพเอก ชื่อว่า พระครูสิริมานนท์ คุมกองทัพพระสงฆ์ออกปล้นตีชิงราษฎรในเขตอิทธิพลตั้งแต่เมืองทุ่งยั้ง คืออุตรดิตถ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สร้างความกระทบกระเทือน ความระแวงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในสถาบันสงฆ์ให้เกิดขึ้นในกาลต่อมา

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย