ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 6)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2453–2468)เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2453 เกี่ยวกับคณะสงฆ์ สิ่งแรกที่พระองค์ทรงปฏิบัติ คือ โปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกเลื่อนพระเรียนติยศกรมหลวงวชิรญาณวโรรสเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตำแหน่งสมเด็จพระมหาสมณะเป็นมหาสังฆปรินายกและเป็นเจ้าคณะใหญ่ คณะธรรมยุตินิกายด้วย และพระราชทานอำนาจปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นภาระของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้งฝ่ายการบริหารและฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ว่าการบริหารคณะสงฆ์ก็ยังคงเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักขณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ดังที่ผ่านมาในรัชกาลที่ 5

เกี่ยวกับประกาศระเบียบข้อบังคับ ในรัชกาลนี้ ได้มีประกาศระเบียบข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับคณะสงฆ์หลายฉบับ ปรากฏตามแถลงการณ์คณะสงฆ์ พ.ศ. 2456–2457–2458 ดังนี้

(ก)ประกาศเรื่องตั้งพระอุปัชฌายะ
(ข)เกี่ยวกับพระต้องคดีอาญา
(ค)พระมหาสมณาณัติ เรื่องพระเที่ยวเตร็ดเตร่
(ง)ระเบียบปกครองใหม่ ให้คณะมณฑลขึ้นต่อปักษ์

เกี่ยวกับด้านวรรณกรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถมากในทางวรรณกรรม ทรงพระนิพนธ์ได้ทุกแขนงวิชาการ จึงทรงได้รับพระนามเฉลิมพระปรีชาว่า “สมเด็จพระมหาธีรราช” ตัวอย่างพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่กลายเป็นวรรณกรรมที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้แม้ในปัจจุบัน เช่น พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2457 โปรดให้ใช้พุทธศักราชแทนรัตนโกสินทรศก เป็นศักราชทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2457 เป็นต้นไป

ในปี พ.ศ. 2462 โปรดให้เปลี่ยนเรียกกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ และย้ายกระทรวงธรรมการออำไปรวมอยู่ในราชสำนำตามประเพณีเดิม นับว่าทรงแยกการศึกษาฝ่ายศาสนากับฝ่ายบ้านเมืองให้อยู่ต่างที่ต่างสังกัดกัน กระทรวงธรรมการ สังกัดอยู่ในราชสำนัก มี 2 กรม คือ

  1. กรมสังฆการี มีหน้าที่เป็นเจ้าทะเบียนสงฆ์ และดูแลพระอาราม
  2. กรมกัลปนา มีหน้าที่ดูแลที่ธรณีสงฆ์ โดยมีกองศาสนสมบัติ มีหน้าที่รักษาสมบัติสงฆ์ และกองปริยัติธรรม มีหน้าที่บำรุงการศึกษาในพระพุทธศาสนา

เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม ในปี พ.ศ. 2454 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม จึงทรงจัดให้มีการศึกษาปริยัติธรรมขึ้นใหม่อีกหลักสูตรหนึ่ง เรียกว่า “นักธรรม” เพื่ออบรมภิกษุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิกขาบทไปให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควร จึงได้มีการสอบนักธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2457 ส่วนการศึกษาภาษาบาลีสนามหลวงก็ทรงเปลี่ยนวิธีการสอบใหม่มาเป็นวิธีเขียน ซึ่งนับว่าเป็นการสอบภาษาบาลีสนามหลวงด้วยวิธีเขียนเป็นครั้งแรก เริ่มด้วยประโยค 1-2 โดยประกาศใช้เป็นทางการทุกประโยคเมื่อ พ.ศ. 2458 พร้อมกันนั้นหนังสือบาลีไวยากรณ์ 7 เล่ม ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนบังคับมาจนทุกวันนี้ ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์นั้น ก็ทรงนิพนธ์ขึ้นในครั้งนี้ด้วย

เกี่ยวกับพระไตรปิฎก ในปี พ.ศ. 2462–2463 เนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ จึงโปรดให้พิมพ์อรรถกถาชาดกและคัมภีร์ต่างๆ ในโอกาสต่างๆอีกด้วย

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย