ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ.2468–2477)เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2468 เกี่ยวกับด้านคณะสงฆ์ ประการแรกที่พระองค์ทรงกระทำก็คือ โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สกลมหาสังฆปรินายก และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายธรรมยุติด้วย

เกี่ยวกับพฤติกรรมของพระสงฆ์บางกลุ่ม ในปี พ.ศ. 2475 (ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม) ได้มีพระสงฆ์บางกลุ่ม(เข้าใจว่าจะเป็นพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย)เกิดการกระด้างกระเดื่องต่อผู้ใหญ่ฝ่ายสงฆ์ และเหตุนั้นอาจจะเนื่องมาจากไม่พอใจในการบริหารคณะสงฆ์ ด้วยระยะนั้นยังใช้ พ.ร.บง 121 อยู่ และ พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นของเก่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช ผู้ได้เปรียบมากมีอำนาจมากได้แก่คณะธรรมยุติ พระสงฆ์หลายกลุ่มจึงมีทีว่าจะไม่เคารพยำเกรงต่อ พ.ร.บ. นั้น เมื่อ มีพฤติกรรมดังนี้เกิดขึ้น ทางมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงสินวรสิริวัฒน์ ออกประกาศให้ทราบทั่วกัน ใจความสำคัญของประกาศ คือ ให้รักษาความสงบเรียบร้อยและให้เคารพต่อ พ.ร.บ. 121

เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของคณะปกครองสงฆ์ รัชกาลที่ 7 ได้กำหนดคณะใหม่ ดังนี้

  1. คณะธรรมยุตินิกาย
  2. คณะกลาง ประกอบด้วย 4 มณฑล คือ คณะกรุงเทพฯ คณะมณฑลอยุธยา คณะมณฑลราชบุรีและคณะมณฑลปราจีนบุรี
  3. คณะเหนือ ประกอบด้วย 4 มณฑล คือ คณะมณฑลพิษณุโลก คณะมณฑลพายัพ คณะมณฑลนครราชสีมาและคณะมณฑลอุดร
  4. คณะใต้ ประกอบด้วย 2 มณฑล คือ คณะมณฑลนครศรีธรรมราชและคณะมณฑลภูเก็ต

ด้วยเหตุนี้นั่นเอง คณะสงฆ์ที่เรียกว่า “คณะปฏิสังขรณ์กาสาวพัสตร์” จึงได้เกิดขึ้น คณะดังกล่าว คือกลุ่มภิกษุฝ่ายมหานิกายกลุ่มหนึ่ง ได้ดำเนินการขอร้องให้ทางคณะสงฆ์ยกเลิก พ.ร.บ. 121 และให้ใช้กฎหมายอื่นแทน เพื่อให้คณะสงฆ์ได้มีสังฆสามัคคีและเกิดความเสมอภาคในระหว่างคณะสงฆ์ 2 นิกาย ด้วยเหตุนี้สภาผู้แทนราษฎรในครั้งนั้น จึงได้พิจารณาออกกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นคือ “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2484“ รูปแบบคล้ายการปกครองฝ่ายอาณาจักรเป็นส่วนมาก

เกี่ยวกับการศึกษา รัชกาลที่ 7 โปรดให้ย้ายกรมธรรมการกลับเข้ามารวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และโปรดให้เปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการอย่างเดิมอีก โดยพระราชดำริว่า “การศึกษาไม่ควรแยกจากวัด” จากนั้นอีก 3 ปี คือในปี พ.ศ. 2472 โปรดให้ราชบัณฑิตยสถานเปิดการประกวดแต่งหนังสือสำหรับเด็กขึ้นเนื่องในวันวิสาขบูชา และในปีนี้เองได้เริ่มเปิดโอกาสให้ฆราวาสเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรมได้ เรียกว่า “ธรรมศึกษา” และในสมัยนี้ กระทรวงธรรมการได้ประกาศเพิ่มหลักสูตรจริยศึกษาขึ้น(เดิมมีเพียง 2 อย่าง คือ พุทธิศึกษาและพลศึกษา) การเพิ่มหลักสูตรนี้ได้ประกาศเป็นแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 ข้อ3 ความว่า “เพื่อความสมบูรณ์แห่งพสกนิกรสยาม ท่านให้จักการศึกษาทั้งสามส่วนล้วนพอเหมาะกัน” คือ

1.จริยศึกษา อบรมให้มีศีลธรรมดีงาม
2.พุทธศึกษา ให้มีปัญญาความรู้
3.พลศึกษา ฝึกหัดให้เป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ที่เมืองไชยา ชื่อ”ภิกษุ พุทธทาส อินทปญโญ” ได้ก่อตั้งกิจกรรมเผยแผ่ศาสนธรรมแบบใหม่ขึ้น เรียกว่า “คณะธรรมทาน” ที่ “สวนโมกขพลาราม” เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในป่าเช่นครั้งพุทธกาลและค้นคว้าทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศด้วยวิธีการต่างๆทั้งแบบเทศนา ปาฐกถา บรรยาย ออกหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา สร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ ตลอดจนตั้งมูลนิธิจัดพิมพ์ข้อเขียนและคำบรรยายชุดธรรมโฆษณ์ออกเผยแผ่ มีผู้เดินทางไปศึกษาและค้นคว้าผลงานของท่านเป็นจำนวนมาก

เกี่ยวกับต่างประเทศ สมัยรัชกาลที่ 7 นี้ ด้านพระพุทธศาสนา ประเทศไทยกับประเทศศรีลังกาได้ติดต่อกันอยู่เป็นปกติ ส่วนใหญ่ทางฝ่ายศรีลังกาติดต่อมาเช่นในปี พ.ศ. 2469 ทางศรีลังกา คณะอมรปุระมหานิกาย โดยท่านอโนมหัสสีติสสะเถระได้มีหนังสือมาทูลขอพระราชทานเงินสร้างหอพระธรรม ต่อมาวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 พระสงฆ์ลังกาได้ขอพระมหานิกาย 10 รูป ไปช่วยอุปสมบทให้ชาวลังกา โดยพระอานันทธัมมทัสสี ศรีสรณังกร เจ้าอาวารวัดเบนโตต มีหนังสือถวายพระพรมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ขอพระบรมราชานุเคราะห์ดังกล่าว อ้างเหตุความเป็นไปในทางคณะสงฆ์ลังกากำลังเศร้าหมอง เพื่อชำระให้หมดจด ผู้ทำหนังสือมาเป็นพระ 3 รูป ฆราวาส 1 คน พร้อมขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทูลถวายพระบรมธาตุด้วย แต่ท่านเสนาบดีกระทรวงธรรมการแจ้งว่ามีงานพระราชพิธีติดต่อกันอยู่ จึงแนะนำให้มอบพระบรมธาตุไปกับราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ ส่วนเรื่องขอพระมหานิกาย 10 รูปนั้น คาดว่าจะทรงพระกรุณาโปรดให้มหาเถรสมาคมวินิจฉัยและถวายความเป็น เมื่อเรื่องถึงมหาเถรสมาคม สมเด็จพระสังฆราชโปรดให้ตอบขัดข้อง แต่ถ้าทางลังกาประสงค์เช่นนั้นก็ให้ส่งคนเข้ามาบวชในเมืองไทย

ในสมัยรัชกาลที่ 7 นี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการกระทำสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น ตั้งแด่ พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2473 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 นับว่าเป็นการกระทำสังคายนาครั้งที่ 3 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในการทำสังคายนาครั้งนี้ได้ใช้อักษรวิธีและเครื่องหมายในพระไตรปิฎกตามแบบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงคิดขึ้นใหม่ และนำฉบับใบลาน(อักษรขอมและอาจเป็นฉบับที่สืบมาแต่รัชกาลที่ 1)นำมาแก้ไขเป็นภาษาบาลี(แบบใหม่)เพิ่มอีก 6 เล่ม จนครบบริบูรณ์ 45 เล่ม เสร็จแล้วพิมพ์ขึ้นจำนวน 1,500 จบ พระราชทานในพระราชอาณาจักร 200 จบ พระราชทานแก่นานาประเทศ 450 จบ อีก 850 จบ พระราชทานแก่ผู้บริจาคทรัพย์ขอรับหนังสือพระไตรปิฎก การทำสังคายนาครั้งนี้ ทำให้พระไตรปิฎกเปลี่ยนจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์ครบ 45 เล่ม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย