ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล(รัชกาลที่ 8)

รัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2477–2489) ขึ้นครองราชย์ต่อจาก รัชกาลที่ 7 เมื่อพระชนมายุยังเยาว์วัย เกี่ยวกับคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ ในปี พ.ศ. 2481 พระองค์ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย เพื่อทรงเยี่ยมพสกนิกร ในปีนั้นเอง คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย ได้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระวันรัต(แพ) วัดสุทัศน์เทพวราราม ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และได้โปรดฯ แต่งตั้งพระมหาอุบล ป.ธ.9 วัดเบ็ญจมบพิตร เป็นพระราชาคณะฤกษ์ มีนามสมณศักดิ์ว่า “พระอมรเมธี” ต่อมาวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2482 จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และในวันที่ 24 เดือนเดียวกันนั้น คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธย จึงให้เฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

เกี่ยวกับการรวมนิกายสงฆ์ ในระยะนี้คณะสงฆ์ยังใช้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ร.ศ. 121 อยู่ และกลุ่มพระสงฆ์ที่เรียกว่า “คณะปฏิสังขรณ์กาสาวพัตร” ก็ยังใช้ความพยายามในการรวมนิกายสงฆ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทางการก็เห็นด้วย แต่จะหาทางออกหรือวิธีการอย่างไรจึงจะเหมาะสม การสร้างวัดพระศรีมหาธาตุ(บางเขน)ขึ้นก็ดี พระยาพหลพลพยุหเสนาอุปสมบทในท่ามกลางสงฆ์ 2 ฝ่ายก็ดี ก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งที่จะรวมนิกายสงฆ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

วิธีการอันถือได้ว่าเป็นนโยบายรวมนิกายสงฆ์ในครั้งนั้นมีว่า ในรัชกาลที่ 8 นั้น สมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม(ขณะนั้นมียศและบรรดาศักดิ์เป็นพลตรีหลวงพิบูลสงคราม) เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2483 ให้สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และให้แล้วเสร็จทันงานวันชาติ 24 มิถุนายน 2484 สถานที่สร้างใกล้กับอนุสาวรีย์หลักสี่ เพื่อให้ศาสนาคู่กับประเทศชาติตลอดไป คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบและให้ชื่อว่า “วัดประชาธิปไตย” ขณะก่อสร้างรัฐบาลได้ส่งคณะทูตพิเศษซึ่งเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจริญสันถวไมตรี เมื่อคณะทูตพิเศษซึ่งมีพลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์(ขณะนั้นยังเป็นนาวาเอกหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) เดินทางไปถึงประเทศอินเดีย ได้ติดต่อกับรัฐบาลอินเดียขอพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ขอให้รัฐบาลอินเดียตอนกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ให้ 5 กิ่ง จากต้นที่สืบมาแต่ต้นที่พระพุทธเจ้าประทับและตรัสรู้ที่พุทธคยา พร้อมทั้งขอดินจากสังเวชนียสถาน 4 ตำบลด้วย รัฐบาลอินเดียเห็นว่าประเทศพุทธศาสนาต่างๆนั้น เห็นประเทศไทยประเทศเดียวที่ยกย่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทางราชการ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ จึงได้ทรงมอบพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ และได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์และดินจากสังเวชนียสถานให้ตามความประสงค์ รัฐบาลไทยจึงได้ตกลงจะอัญเชิญประดิษฐานไว้ ณ วัดที่กำลังสร้างใหม่นี้ และเห็นว่าพระบรมสารีริกธาตุกับพระศรีมหาโพธิ์เป็นศิริมงคลแก่วัดที่สร้างใหม่นี้ด้วย จึงตกลงตั้งนามวัดใหม่ว่า ”วัดพระศรีมหาธาตุ” และถวายวัดนี้เป็นเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย