ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น

เกี่ยวกับปัญหาศาสนา คำว่า “ปัญหา” คือ คำถาม หรือข้อสงสัย แต่ในที่นี้มิได้หมายถึงข้อสอบที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องตอบ แต่หมายถึงข้อสงสัยอันเกิดจากการกระทำของบางศาสนาในประเทศไทยที่เป็นพิษเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นผลร้าย ถึงขั้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเสื่อมและสูญสิ้นไปได้ กล่าวสั้น ก็คือ พระพุทธศาสนากำลังถูกบ่อนทำลายจากบางศาสนาบางนิกายที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย เนื่องจากพระพุทธศาสนาประจำชาติไทยมาทุกแผ่นดินทุกสมัยตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเรื่อยมาตราบจนปัจจุบัน ประชาชนชาวไทยเกินกว่า 95 เปอร์เซ็นต์นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระประมุขของชาติ หรือเจริญรอยเบื้องพระยุคลบาทองค์พระประมุขของตน แต่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แม้จะทรงนับถือพระพุทธศาสนาก็มีน้ำพระทัยอันประเสริฐทรงอุปถัมภ์ทุกศาสนาที่เข้ามาเผยแพร่พึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับพิษภัยของพระพุทธศาสนานั้นแม้ในครั้งพุทธกาลก็เกิดมีมาแล้วมิใช่จะมาเกิดมีแต่ในประเทศไทย และแม้หลังพุทธกาล เมื่อสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย พระพุทธศาสนาก็ไม่มีพิษมีผู้บ่อนทำลายจนถึงขั้นเสื่อมสูญดังกล่าวในภาคหนึ่ง-สองแล้วครั้งกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เกิดขึ้น มาถึงครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ศาสนาเดียวกันกับที่เคยกระทำเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาก็ตามมาบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอีก และเมื่อถูกท่านเสนาบดีเรียกตัวบาทหลวงมาคาดโทษ ก็ชะงักไประยะหนึ่ง ถึงรัชกาลที่ 4 เริ่มอีก รัชกาลที่ 4 ทรงแก้ปัญหาอย่างนุ่มนวลก็ผ่านพ้นความรุนแรงได้ มาถึงรัชกาลปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2501 ศาสนากับนิกายเดิมนั้น หยิบเอาวิธีการที่เคยกระทำเมื่อครั้งรัชกาลที่ 3 มาดำเนินการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาอีก

คราวนี้ชาวพุทธได้รวมตัวกันประท้วงและตอบโต้ โดยเชิญ พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ แสดงปาฐกถาทำความเข้าใจโดยถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียง เป็นเหตุให้ผู้บ่อนทำลายชะงักเงียบไปอีกครั้งหนึ่ง แต่แทนที่จะสำนึกในความเป็นศาสนา และมาอาศัยแผ่นดินมาเผยแพร่ ศาสนานิกายนี้กลับดำเนินการที่หนักขึ้น และใช่เพียงแค่บ่อนทำลายเท่านั้น แต่ยังใช้แผนผสมกลมกลืนพระพุทธศาสนาอีกด้วย วิธีการแบบนี้ศาสนาฮินดูใช้ทำกับศาสนาพุทธในอินเดีย และได้ผลมาแล้ว จากแผนการบ่อนทำลายหมายดูดกลืนต่างๆ ทำให้ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งตื่นตัว และพิจารณาเอกสารต่างๆที่ปรากฏ เห็นว่าเป็นการทำงานแบบประสานแนวความคิด โดยเชื่อมโยงมาจากเอกสาร คือ “วารสารแถลงกิจ” หรือ “บุลเลติน” ที่เป็นผลจากการสังคายนาครั้งที่ 2 ของสำนักวาติกันทั้งสิ้น โดยใช้ระบบทำงานใหม่ ที่เรียกว่า “ไดอาลอก” แปลกันว่า “ศาสนสัมพันธ์” ฟังชื่อแล้วไม่น่ามีปัญหา แต่มีปัญหาหนักมากสำหรับชาวพุทธที่ติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียด เพราะระบบหรือวิธีการทำงานจากแผนไดอาลอกนั้น ในหนังสือแผนทำลายพระพุทธศาสนา หน้า 12 กล่าวว่า “โดยเปลือกนอกหุ้มไว้ด้วยเมตตา ไมตรี ร่วมงาน ประสานประโยชน์ แต่เป้าหมายที่ซ่อนเร้น และเป็นเป้าจริง คือ การผสมกลมกลืนทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย เพื่อนำเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นของตน ด้วยวิธีค่อยๆกระแซะแบบดูดกลืน บิดเบือนผสมผสาน จนประเทศไทยอันเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเมืองแห่งศาสนาคริสต์ในที่สุด”

พฤติการณ์ของบางศาสนา บางนิกายได้ดำเนินการในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาเป็นระยะ จนปัจจุบันซึ่งนับว่าร้ายแรงแบบซึมลึก เมื่อพฤติการณ์ดังกล่าวปรากฏมาช้านานเป็นประวัติศาสตร์อันกระทบกระเทือนต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทย จึงควรที่จะนำมาแสดง เพราะเกี่ยวข้องด้วยพระพุทธศาสนา และพุทธบริษัทที่ทราบเรื่องจะได้ดำเนินการในลักษณะปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างไร ควรจะกระทำในสิ่งที่ควรกระทำอย่างไร

พฤติการณ์ที่พระทบกระเทือนพระพุทธศาสนาบางประการ อันพฤติกรรมบ่อนทำลายหมายดูดกลืนพระพุทธศาสนานั้น เท่าที่พบหลักฐานมีปรากฏทั้งโดยวิธีทำลายพระพุทธเจ้า ปลอมแปลงพระธรรมคำสั่งสอนและโจมตีใส่ร้ายพระสงฆ์ ตลอดจนลอกเลียนแบบพระศาสนบุคคล ศาสนวัตถุและศาสนพิธีต่างๆ เพื่อแผนผสมกลมกลืนบรรลุถึงจุดหมายดูดกลืนได้เร็วขึ้น ตลอดจนวิธีการบีบบังคับใจไห้จำยอมต้องเข้ารีตอย่างขมขื่นอีกหลายวิธี เช่นที่ปรากฏในหนังสือ “ภัยพระพุทธศาสนา” ตอนหนึ่งว่า “พระพุทธเจ้านั้น เป็น ประกาศก องค์หนึ่งของพระเจ้า…” เป็นต้น พฤติการณ์อันกระทบกระเทือนเป็นโทษต่อพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเหตุให้พระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาต้องเกิดการผิดพลาดคลาดเคลื่อนเฉพาะส่วน โดยการกระทำของฝ่ายอื่น ที่หวังประโยชน์ตนเป็นที่ตั้ง แต่พระพุทธศาสนาได้รับความเสียหาย ผู้ศึกษามาน้อยจะหลงเชื่อได้ เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคำสอนของศาสนาอื่นที่น่าเชื่อน่าปฏิบัติตามพฤติการณ์อย่างนี้

อีกวิธีหนึ่ง ที่บางศาสนาบางนิกายที่กระทำขึ้นได้ เพราะได้โอกาสช่วงเวลาหนึ่ง เป็นโครงการที่ลึกซึ้งระยะยาว นั่นคือ การปลอมแปลงพระธรรมดูดกลืนเด็กทางการเรียนการสอน ดังปรากฏหลักฐานจากหนังสือชื่อ “เบื้องหลังคริสต์ใช้ศัพท์พุทธ” โดยชมรมชาวพุทธฯ ความว่า “วิธีดูดกลืนหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย ได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อดูดกลืนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาขึ้นหลายเล่ม…”

เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมด้านจิตใจด้วยการมีศีลธรรม ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระองค์ทรงมีพระจริยาวัตรประเสริฐ จนเป็นที่เทิดทูลว่าเป็นพระมหาราชที่ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม 10 ประการ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆ เนื่องจากประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างพัฒนา ซึ่งยอมรับกันว่าหนักไปทางวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ ปัญหาหรือข่าวสังคมแต่ละวันจึงมีไม่น้อยว่า “ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น” ต่อมาวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้ดำเนินการพิมพ์หนังสือขึ้นจำนวน 30,000 เล่ม ตามคำบัญชาของมหาเถรสมาคม

ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงอนุมัติให้จัดพิมพ์หนังสือ “แนะแนวปฏิบัติตามคุณธรรม 4 ประการ และปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ” ซึ่งเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และพระเถรานุเถระผู้ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรบรรยายอบรมได้ประชุมจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการอบรมประธานและรองประธานฝ่ายบรรพชิตของหน่วย อ.ป.ต. ในเขตปกครองหนกลางเมื่อ พ.ศ. 2505 และอนุมัติให้พิมพ์จำนวน 30,000 เล่ม เพื่อถวายความสะดวกแก่เจ้าอาวาสทุกวัด จะได้อาศัยใช้เป็นคู่มือในการชี้แจง แนะนำ อบรม สั่งสอน ประชาชนในเขตหมู่บ้านตำบลนั้นๆต่อไป

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย