ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย

เกี่ยวกับลัทธิแปลกใหม่หรือกลุ่มความเชื่อถือ นับแต่ปี พ.ศ. 2500 หรือ 25 พุทธศตวรรษเป็นต้นมา ได้มีกลุ่มความเชื่อถือหรือลัทธิแปลกใหม่จากที่เคยเป็นมาอันเป็นกลุ่มความเชื่อของชาวพุทธในประเทศไทยเกิดมีขึ้นหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯและในต่างจังหวัด เรียกสถานที่ตั้งว่าเป็น “สำนัก” ก็มี เป็น “วัตร” ก็มี แต่เนื่องจากกลุ่มความเชื่อบางแห่งเช่นที่จะนำมาแสดงไว้ในที่นี้ ทางกรมการศาสนากล่าวว่าเป็นกลุ่มความเชื่อที่ทางการคณะสงฆ์และทางราชการไม่ประสงค์จะส่งเสริมหรือสนับสนุน ดังข้อความที่ปั๊มขึ้นต่างหากจากการพิมพ์ในหนังสือของกรมการศาสนาชื่อ “ประวัติพระพุทธศาสนาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ภาค 1” ว่า “กลุ่มความเชื่อของชาวพุทธในประเทศไทย ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นกลุ่มที่ทางการคณะสงฆ์และราชการไม่ประสงค์จะส่งเสริมปรือสนับสนุน แต่กลุ่มดังกล่าวนี้นับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ จึงได้บันทึกไว้เป็นประวัติตามภาวการณ์ที่มีอยู่” เมื่อปรากฏหลักฐานดังนี้ จึงขอนำมาแสดงไว้เป็นประวัติ เพื่อทราบเพียงสั้นๆ 2 แห่งเท่านั้น คือ

1.วัดทรงธรรมกัลยาณี ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501–2502 โดยพระมหาโพธิธรรมาจารย์ภิกษุณีโพธิสัตว์ ท่านพุทศราทยะ แม่สังฆนีวรมัย กบิลสิงห์ พร้อมลูกหลานญาติมิตรฝ่ายโพธิสัตว์ แต่ผู้ปฏิบัติในสำนักนี้เป็น “สตรีเพศ” ทั้งนั้น นุ่งห่มผ้า “สีเหลืองอ่อน” คล้ายสีสบงจีวรของภิกษุสามเณรในคณะสงฆ์ไทย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับสตรีผู้จะสร้างบารมีตามพระโพธิสัตว์มรรคเมื่อพุทธภูมิในภายหน้า

2.กลุ่มอโศก กลุ่มอโศก ถึงปี พ.ศ. 2525 มีปรากฏอยู่ 4 แห่ง คือ

  1. ปฐมอโศก ตั้งอยู่ที่ซอยพระนาง 2 ตำบลพญาพาน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
  2. ศีรษะอโศก ตั้งอยู่ที่ตำบลกระแซงใหญ่ อำเภอกันทราลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ เมื่อ พ.ศ. 2519
  3. สาลีอโศก ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2519
  4. สันติอโศก ตั้งอยู่ที่ซอยเทียมพร ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519

กลุ่มอโศกนี้ไม่ใช้คำว่า “วัด” แต่ใช้คำว่า “สำนัก” ก็มีปรากฏ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็น “สำนักสงฆ์” หรอเป็น “วัด” ส่วนการประพฤติหรือประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า แม้ผู้ประพฤติจะคิดว่าถูกต้องตามพุทธบัญญัติก็ตาม แต่ก็มีบางประการไม่เป็นไปตามราชอาณาจักร หรือหากจะมองว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เช่นภิกษุสามเณรในคณะสงฆ์ไทยทั่วไป ก็มีบางอย่างที่ผิดแผกแตกต่างไป

กลุ่มอโศก มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ปฏิบัติ ส่วนระเบียบการเข้าสู่ “อโศก” ดูเป็นขั้นตอนที่แปลกและเคร่งครัด เช่น เพศชาย ผู้เริ่มปฏิบัติใหม่จะเรียกว่า “ปะชาย” (คือผู้ปฏิบัติชาย) ต้องถือศีล 5 ให้บริสุทธิ์อย่างน้อย 3 เดือน โดยต้องนุ่งกางเกงสีกากี สวมเสื้อขาว แล้วจึงเลื่อนขึ้นเป็น “นาค” ถือศีล 8 ให้บริสุทธิ์อีกอย่างน้อย 4 เดือน นุ่งขาวห่มขาว โกนศีรษะ สวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำตาลแทนสีขาว แล้วจึงเลื่อนเป็นสามเณร ถือศีล 10 ให้บริสุทธิ์อีกอย่างน้อย 3 เดือน นุ่งห่มสีน้ำฝาด การเลื่อนฐานะแต่ละขั้นต้องผ่านมติเอกฉันท์ของหมู่สงฆ์ ส่วนเพศหญิงเข้าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่เรียกว่า “ปะหญิง” ต้องถือศีล 5 ให้บริสุทธิ์อย่างน้อย 6 เดือน แล้วเลื่อนฐานะขึ้นเป็น “กรัก” ถือศีล 8 อย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน จากนั้นจึงเลื่อนเป็น “สิกขมาต” ถือศีล 10 และกฎระเบียบอื่นๆอีก การเลื่อนฐานะแต่ละขั้น ต้องผ่านมติเอกฉันท์จากคณะสงฆ์และคณะสิกขมาตทั้งสองฝ่าย นอกจากนั้น ชาวอโศกทุกสถานที่ จะต้องละเว้นหรือเลิกสิ่งอันควรละต่างๆ เหล่านี้ก่อน เช่น การบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติก็กล่าวว่ามุ่งปฏิบัติใน ศีล สมาธิ ปัญญา ถือธุดงค์วัตร มีสติกำกับทุกอิริยาบท เพื่อให้เกิดการรู้แจ้งแทงตลอด

สันติอโศก เป็นสำนักบำเพ็ญพรตของนักบวชอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากการตีควารมหมายและความเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีแตกต่างกันออกไปตามความคิดเห็นของผู้ศึกษาค้นคว้าแต่ละบุคคล แล้วนำออกเผยแผ่ตามความสามารถ เมื่อมีผู้นับถือมากเข้า ผู้ประกาศศาสนาก็กลายเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิไป จากหลักอันนี้เองที่ทำให้เกิดลัทธินิกายต่างๆมากขึ้น จนเป็นปัญหาทางศาสนา และเป็นที่ฉงนสนเท่ห์ของผู้คน

ในประเทศไทยที่ว่ามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แต่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยก็ใช่จะเป็นเอกภาพ ยังแยกเป็นนิกายนั้นนิกายนี้ และในแต่ละนิกายก็ยังมีคณาจารย์ต่างๆอีก จนบางท่านกลายเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธินิกายไปโดยปริยาย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคันถธุระหรือวิปัสสนาธุระ ดูมักจะสำคัญตนผิดแล้วเหลิงไป จนกลายเป็นปัญหาแตกแยกเสียเอกภาพความมั่นคงแก่พระศาสนาเพิ่มขึ้นอีก ตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นภาพพจน์น่าสลดใจทำนองนี้มีอยู่เป็นภัยภายในแก่พระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่ง ที่กล่าวมา เพราะเป็นปัญหาเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ด้วย

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย