ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

บรรณานุกรม

 • พระโสภณคณาภรณ์(ระแบบ ฐิตญาโณ) “ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา” เล่ม 8 ตอน 1 (สมัยโบราณ-สมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โรงพิมพ์การศาสนา 314/316 ปากซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง ป้อมปราบ กรุงเทพ ฯ 10100 โทร. 2233518 , 2235548พ.ศ. 2530
 • บังอร ปิยะพันธุ์ “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ 860–862 วังบูรพา กรุงเทพ ฯ 10200 โทร. 2210742 , 2216567 พ. ศ. 2537
 • ธิดา สาระยา “ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ” สำนักพิมพ์เมืองโบราณ 397 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทร. 2811988-9 พ. ศ.2532
 • ธรรมทาส พานิช “พนม ทวาราวดี ศรีวิชัย” สำนักพิมพ์สุขภาพใจ 14/349–350 หมู่ 10 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 4156797 , 4152621 พ.ศ. 2538
 • ผศ. ชำนะ พาซื่อ “ประวัติพระพุทธศาสนา 1” โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ 10200 โทร. (02) 221-4859 , 222–1867 พ. ศ. 2542
 • ประพันธ์ กุลวินิจฉัย “วัฒนธรรมไทย” โรงพิมพ์มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพ ฯ 10200 พ. ศ. 2543
 • ผศ. ชัชวาล ศรีจันทร์โคตร “พุทธศาสนาในไทย” ธีรพงษ์การพิมพ์ 130/1 ซอยประสานมิตร วงเวียนใหญ่ กรุงเทพ ฯ พ. ศ. 2526 โทร. 465–1059
 • สิริ เปรมจิตต์ “พระพุทธศาสนาในประเทศไทย” กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ.
 • พระโสภณคณาภรณ์(ระแบบ ฐิตญาโณ) “ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา” กรุงเทพฯ:ศิวพร,2529.
 • รศ.สิริวัฒน์ คำวันสา “พระพุทธศาสนาในประเทศไทย” กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สหธรรมิก,2541.
 • ศาตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ “ประวัตศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเซียอาคเนย์”กรุงเทพฯ:คุรุสภาลาดพร้าว,2534.
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “ตำนานมูลศาสนา” กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์พระจันทร์,2518.
 • ธรรมทาส พานิช “ไชยาที่ตั้งนครหลวงของอาณาจักรศรีวิชัย” กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์อรุณวิทยา.
 • ชำนาญ นิศารัตน์ “พุทธศาสนาในประเทศไทย” ส.041.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,2529.
 • นนท์ ธรรมสถิตย์ “พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ไทย”กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์กิติชัยสาสน์,2532

ยุคฟูนัน (พนม) (ศตวรรษที่ 6–7)
ยุคทวาราวดี (ศตวรรษที่ 11–16)
กษัตริย์เทียบเท่าพระโพธิสัตว์
ยุคศรีวิชัย (ศตวรรษที่ 12–18)
ยุคลพบุรี (ศตวรรษที่ 15–18)
พระพุทธศาสนายุคสุโขทัย(ศตวรรษที่ 18)
พระพุทธศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
การปกครองคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
พระพุทธศาสนาในสมัยล้านนา(ลานนา)
พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าเม็งราย(ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา)
พระเจ้ากือนาธรรมิกราช (ตื้อนา)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
พระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2163 เป็นต้นมา)
พระพุทธศาสนาสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ.2199เป็นต้นมา)
แผนการยึดเมืองไทยของฝรั่งเศส
พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรมโกษฐ์(พ.ศ. 2275เป็นต้นมา
สรุปพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงธนบุรี(พ.ศ.2310–2325)
พระพุทธศาสนาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบัน)
พระพุทธศาสนาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล
พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช
นาคหลวง
ภาวะแห่งความแย้งขัดระหว่างพระพุทธศาสนากับศาสนาอื่น
เกี่ยวกับนิกายแห่งศาสนาและลัทธิอื่น
นิกายหรือลัทธิใหม่ที่เกิดมีขึ้นในประเทศไทย
การเข้ามาสู่ประเทศไทยของพระพุทธศาสนา
ยุคที่ 1 ลัทธิหินยานอย่างเถรวาท
ยุคที่ 2 ลัทธิมหายาน
ยุคที่ 3 ลัทธิหินยานอย่างพุกาม
ยุคที่ 4 ลัทธิลังกาวงศ์
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย