Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา

ความหมายของพุทธจริยศาสตร์
พื้นฐานจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์
จุดมุ่งหมายของพุทธจริยศาสตร์
หลักธรรมทางพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
หลักจริยธรรม สำหรับปลูกฝังตัวเอง
การบูรณาการจริยธรรมแบบพุทธจริยศาสตร์กับการศึกษา
การประยุกต์วิธีการสอนแนวไตรสิกขากับการศึกษา
จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการบูรณาการเนื้อหาจริยธรรม
บรรณานุกรม

จริยธรรมกับหลักสูตรทางการศึกษา

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุงที่2)พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ในชุมชนและสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สอดคล้องกับมาตรา 6 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่กับคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 24 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม โดยแบ่งมาตรฐานเรียนรู้ออกเป็นช่วงชั้น กำหนดช่วงชั้นละ 3 ปี คือ

• ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
• ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
• ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 3
• ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6

 

ในแต่ละช่วงชั้นจัดเฉพาะในส่วนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาจัดทำสาระในรายละเอียดเป็นปีการศึกษาและภาคการศึกษาเหมาะกับสภาพปัญหาของชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2544) ในมาตราที่ 40 ได้กำหนดให้ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ได้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยิ่งทำให้เกิดการทำงานประสานกันในท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก คือ บ้าน วัด โรงเรียน = บวร , บ้าน คือ ตัวแทนผู้ปกครอง/ศิษย์เก่า/องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น วัด คือ ตัวแทนจากพระภิกษุสงฆ์ และ โรงเรียน คือ ตัวแทนจากตัวแทนครู ที่จะได้ช่วยกันพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนได้ก้าวไปพร้อมๆกันและในมาตราที่ 27 วรรคแรกของพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ หมายถึง ความเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยโดยครอบคลุมสาระของวิชาพระพุทธศาสนา มาตรา 23 การจัดการศึกษาต้องเน้นความสำคัญทั้ง ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ(3) คือ ความรู้ที่เกี่ยวกับ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งหมายความว่า ความรู้เกี่ยวกับศาสนา หมายถึง วิชาเกี่ยวกับศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติ ศาสนาได้ถูกกำหนดไว้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหลายมาตรามีผลต่อการจัดการศึกษาของชาติในแต่ละช่วงชั้นตามมาตรฐานของการเรียนรู้

นอกจากนั้นยังได้เปิดโอกาสให้สถาบันศาสนา คือ วัด ได้จัดตั้งศูนย์เด็กเล็กขึ้นในวัด สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการสร้างความเข้มแข็งจริยธรรมขั้นพื้นฐานให้กับเด็กๆได้ซึมซับตั้งแต่เยาว์วัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com