ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธจริยศาสตร์เพื่อมหาชน

มหายานกับอุดมการณ์พระโพธิสัตว์
ปรัชญาปารมิตา : อภิปรัชญาของมหายาน
พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในมหายาน
การตั้งโพธิจิต : หัวใจของอุดมการณ์พระโพธิสัตว์
อุดมการณ์พระโพธิสัตว์เป็นจริยธรรมเชิงบวก
บารมี 6 : จริยศาสตร์ภาคปฏิบัติการของพระโพธิสัตว์
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา เล่มที่ 25. 2530. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา.
 • วิทยา ศักยาภินันท์. 2549. ศาสนาฮินดู. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิสุทธิมรรคแปล ภาค 3 ตอน 1. 2536. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย.
 • สัทธรรมปุณฑริกสูตร. 2537. แปลโดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์. กรุงเทพมหานคร : ส่องสยาม.
 • เสถียร โพธินันทะ. 2518. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ. กรุงเทพมหานคร : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย.
 • Dayal, Har. 1932. The Bodhisattava Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature. London : Kegan Paul.
 • Joshi, L.M. 1987. Studies in the Buddhistic Culture of India. Delhi : Motilal Banarsidass.
 • Lalita-Vistara. 1958. Ed. by P.L. Vaidya. Buddhist Sanskrit Text, No.1. Darbhanga : The Mithila Institute.
 • Larger Sukhãvativyuha Sutra. 2000. Trans by F. Max Muller, The Sutra on the Buddha of Eternal Life. เข้าถึงได้จาก http://web.mit.edu/stclair/www.larger.html วันที่เข้าถึง 5 กรกฎาคม 2551
 • Lubac, Henri de. 1953. Aspects of Buddhism. London : Sheed & Ward.
 • Suzuki, D.T. 1973. Outlines of Mahayana Buddhism. New York : Schcken Books.
 • The Bodhic±ryavat±ra of Santidev. 2004-2007. เข้าถึงได้จาก http://www.shantideva.net วันที่เข้าถึง 20 มิถุนายน 2551
 • The Lankãvatãra Sutra : A Mahayana Text. 1956. Trans. by D.T. Suzuki. เข้าถึงได้จาก : http://lirs.ru/do/lanka_eng/lanka-nondiacritical.htm วันที่เข้าถึง 7 กรกฎาคม 2551

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย