ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์

หากไม่นับพระไตรปิฎก หรือ “บาลี” ซึ่งเป็นหลักฐานชั้นหนึ่งแล้ว คัมภีร์อันดับสองที่รู้จักกันคือทั่วไปในนามอรรถกถา นับว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นคัมภีร์ที่อธิบายขยายความพระพุทธพจน์ หรือบาลีให้เข้าใจ หมายความว่า ตอนใดที่เป็นพุทธพจน์ซึ่งตรัสไว้ย่อๆ ก็จะมีคำอธิบายขยายความพุทธพจน์นั้น เพื่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์และเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ข้อความที่อธิบายขยายความพุทธพจน์นี้แหละท่านเรียกว่า “อรรถกถา” อาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์อรรถกถา เรียกว่า “พระอรรถกถาจารย์”

คัมภีร์อรรถกถาของพระไตรปิฎกมีกำเนิดมาอย่างไรนั้น ตามหลักฐานที่ปรากฏระบุว่าในราวพุทธศตวรรษที่ 5 ในคัมภีร์มหาวงศ์และสัทธัมมสังคหะ ระบุข้อความเชิงประวัติว่า อรรถกถาเดิมนั้นพระมหินทเถระ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ได้นำมายังศรีลังกา แล้วแปลมาจากภาษาเดิม (ภาษามคธหรือบาลี) สู่ภาษาสิงหฬ เชื่อกันว่า อรรถกถาเหล่านี้เป็นผลงานจากการทำสังคายนาครั้งที่ 3 ครั้นล่วงมาถึงสมัยของพระพุทธโฆษาจารย์ อรรถกถาที่มีอยู่ในประเทศอินเดียได้สูญหายไป ส่วนที่เหลืออยู่ก็ไม่สมบูรณ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น พระเรวตเถระจึงได้แนะนำให้ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้เดินทางไป ศรีลังกา เพื่อศึกษาอรรถกถา และแปลกลับมาสู่ภาษาเดิม (คือมคธ)

 

พระพุทธโฆษาจารย์จึงได้เดินทางไปศรีลังกาตามคำแนะนั้น แล้วได้ศึกษาและแปลอรรถกถาจากภาษาสิงหฬสู่ภาษามคธ (บาลี) ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ อรรถกถาที่เราได้ศึกษากันอยู่ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลงานการแปลของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ และพระเถระอื่นๆ คัมภีร์อรรถกถา จึงนับเป็นคัมภีร์สำคัญรองจากพระไตรปิฎกจะเห็นได้จากการที่คณะสงฆ์ไทย ใช้เป็นหลักสูตรของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีตั้งแต่ชั้นประโยค 1-2 จนถึงประโยค ป.ธ. 9

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย