ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ปัญหาเรื่องชาติภูมิ

ยังมีปัญหาเกี่ยวกับชาติภูมิของพระพุทธโฆษาจารย์อีกนิดหน่อย คือมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าพระพุทธโฆษาจารย์ ไม่น่าจะเป็นชาวอินเดียเหนือ ท่านน่าจะเกิดที่ภาคใต้ของอินเดียมากกว่า ผู้ที่ตั้งข้อสังเกตนี้ก็คือ นายสุกุมาร ดัทท์ ผู้แต่งหนังสือ “วัดและพระพุทธศาสนาในอินเดีย” เขาให้ข้อสังเกตไว้ว่า พระพุทธโฆษาจารย์รู้ภูมิศาสตร์ในอินเดียใต้ดีและถูกต้องเป็นพิเศษ ในขณะที่เวลาเอ่ยถึงภูมิศาสตร์ภูมิภาคทางอินเดียเหนือท่านมักจะกล่าวผิดเสมอ ไม่น่าเป็นไปได้ ที่คนเราจะบรรยายสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศของเมืองมาตุภูมิตัวเองผิดไป และเวลายกตัวอย่างประกอบการเรียนการอธิบายในหนังสือ ท่านมักยกเหตุการณ์และสถานที่ในภาคใต้เสียมากกว่าแห่งอื่นๆ แสดงถึงความเป็นผู้ชำนิชำนาญในภูมิภาคแถบนี้เป็นพิเศษ

เมื่อปี พ.ศ. 2495 มีนักธรณีวิทยาสองคน ได้ค้นพบหมู่บ้านเก่าแก่สองแห่งที่แคว้นอันธระตอนใต้ของอินเดียมีชื่อเป็นภาษา “เตลคุ” ว่า “โกตเนมลิบุรี” และ “กุนทลปัลลี” เนมลิ ตรงกับคำบาลีว่า โมร (นกยูง) กุนทล ตรงกับคำว่า อัณฑ (ไข่) รวมกันแล้วแปลว่า “หมู่บ้านไข่นกยูง” บังเอิญชื่อทั้งสองนี้ไปพ้องกับข้อความท้ายปกรณ์วิสุทธิมรรคที่พระพุทธโฆษาจารย์ระบุถึงตัวเอง (ซึ่งไม่มีใครให้ความกระจ่างไว้เลยว่า คำนี้แปลอย่างไหนแน่) มีข้อความดังนี้พุทฺธโฆโสติ ครูหิ คหิตนามเธยฺเยน เถเรน โมรณฺฑเขฏกวตฺตพฺเพน กโต วิสุทฺธิมคฺโค

วิสุทธิมรรค แต่งโดยพระเถระที่มีชื่ออันครูทั้งหลายตั้งให้ว่า “พุทธโฆสะ” ผู้ที่ควรกล่าวว่า (อยู่หมู่บ้าน) “ไข่นกยูง”

จากหลักฐานและสภาพแวดล้อมอื่นๆอีก จึงน่าสันนิษฐานว่า พระพุทธโฆษาจารย์เป็นชาวอินเดียใต้มากกว่าอินเดียเหนือ ข้อสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งคือ ชาวอินเดียใต้นั้นมักจะเอาชื่อตำบลที่เกิดกำกับไว้กับชื่อตนเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติอยู่ในลังกา เพราะฉะนั้นคำว่า “โมรณฺฑเขฏก” จึงน่าจะเป็นชื่อตำบลบ้านเกิดของท่าน

มีการอ้างว่าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระพม่าอีกแห่งหนึ่งด้วยผู้อ้างเป็นชาวพม่า หลักฐานกล่าวว่าพระพุทธโฆษาจารย์เป็นชาวเตลงบรรพบุรุษ อพยพมาแต่อินเดีย มาตั้งหลักแหล่งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำอิรวดี ท่านได้ออกเดินทางไปแปลอรรถกถาพระไตรปิฎก ในรัชสมัยพระเจ้ามหานามแห่งลังกานำพระคัมภีร์กลับประเทศพม่าเป็นจำนวนมากก็คงเป็นการอ้างลอยๆหาหลักฐานสนับสนุนไม่ได้ เพราะในหนังสือ กัลยาณีจารึก ที่พระเจ้าธรรมเจติยะแห่งพม่าสั่งให้บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแก่อนุชนรุ่นหลัง เมื่อ พ.ศ. 2019 เหตุการณ์ที่พระพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปอินเดีย ถ้าหากว่ามีจริงคงจะถูกบันทึกไว้ด้วยแต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีการพูดถึงเลย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย