ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา

ต่อไปนี้จะแสดงรายชื่อคัมภีร์อรรถกถาที่พระพุทธโฆษาจารย์ ได้แต่งขึ้น ซึ่งจะได้ให้รายละเอียดไว้ด้วยว่า คัมภีร์อรรถกถานั้น ท่านได้แต่งอธิบายเรื่องอะไรไว้

 1. วิสุทธิมรรค อธิบายพระไตรปิฎก
 2. สุมังคลวิลาสินี อธิบายพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
 3. ปปัญจสูทนี อธิบายพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย
 4. สารัตถปกาสินี อธิบาพระยสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
 5. มโนรถปูรณี อธิบายพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย
 6. สมันตัปปาสาทิกา อธิบายพระวินัยปิฎก
 7. อัฏฐสาลินี อธิบายพระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี
 8. สัมโมหวิโนทนี อธิบายพระอภิธรรมปิฎก วิภังค์
 9. ปัญจปกรณ์ อธิบายพระอภิธรรมปิฎก 5 ปกรณ์ที่เหลือ
 10. ธัมมปทัฏฐกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก ธรรมบท
 11. ชาดกอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก ชาดก
 12. ขุททกปาฐอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก ขุททกปาฐะ
 13. สุตตนิปาตอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก สุตตนิบาต
 14. อปทานอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก อปทาน
 15. กังขาวิตรณีอรรถกถา อธิบายพระปาฏิโมกข์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย