ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา

ต่อไปนี้จะแสดงรายชื่อคัมภีร์อรรถกถาที่พระพุทธโฆษาจารย์ ได้แต่งขึ้น ซึ่งจะได้ให้รายละเอียดไว้ด้วยว่า คัมภีร์อรรถกถานั้น ท่านได้แต่งอธิบายเรื่องอะไรไว้

 1. วิสุทธิมรรค อธิบายพระไตรปิฎก
 2. สุมังคลวิลาสินี อธิบายพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย
 3. ปปัญจสูทนี อธิบายพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย
 4. สารัตถปกาสินี อธิบาพระยสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย
 5. มโนรถปูรณี อธิบายพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย
 6. สมันตัปปาสาทิกา อธิบายพระวินัยปิฎก
 7. อัฏฐสาลินี อธิบายพระอภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี
 8. สัมโมหวิโนทนี อธิบายพระอภิธรรมปิฎก วิภังค์
 9. ปัญจปกรณ์ อธิบายพระอภิธรรมปิฎก 5 ปกรณ์ที่เหลือ
 10. ธัมมปทัฏฐกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก ธรรมบท
 11. ชาดกอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก ชาดก
 12. ขุททกปาฐอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก ขุททกปาฐะ
 13. สุตตนิปาตอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก สุตตนิบาต
 14. อปทานอรรถกถา อธิบายพระสุตตันตปิฎก อปทาน
 15. กังขาวิตรณีอรรถกถา อธิบายพระปาฏิโมกข์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย