ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

ย่อความวิสุทธิมรรค

นอกจากนี้ พระพุทธโฆษาจารย์ได้ผลิตผลงานที่เด่นมาก คือ คัมภีร์วิสุทธิมรรค (The Patharification) นับเป็นคัมภีร์ที่สำคัญมาก ซึ่งคณะสงฆ์ได้กำหนดให้เป็นหลักสูตรของนักเรียนชั้นประโยค ป.ธ. 8 และ ป.ธ. 9 คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้ บัณฑิตทั้งปวงพึงรู้ว่าพระคันถรจนาจารย์ผู้มีนามปรากฏว่า พระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งได้จตุปฏิสัมภิทาญาณรู้แตกฉานชำนาญในพระไตรปิฎก ผู้มีปัญญาวิสารทะแกล้วกล้า ได้รจนาแต่งไว้ เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรคนี้มี 23 ปริเฉท ดังนี้

 • ปริเฉทที่ 1 ชื่อ ศีลนิเทส แสดงด้วยศีลมีประเภทต่างๆ
 • ปริเฉทที่ 2 ชื่อ ธุดงคนิเทส แสดงธุดงค์วัตร 13 ประการ
 • ปริเฉทที่ 3 ชื่อ กัมมัฏฐานคหณนิเทส แสดงด้วยวิธีเล่าเรียนพระสมถกัมมัฏฐาน 40 ประการ
 • ปริเฉทที่ 4 ชื่อ ปฐวีกสิณนิเทส แสดงด้วยปฐวีกสิณเป็นต้นที่ 1
 • ปริเฉทที่ 5 ชื่อ อวเสสกสิณนิเทส แสดงด้วยกสิณที่เหลือ 9 ประการ รวมกับ ปฐวีกสิณเป็น 10 ประการ
 • ปริเฉทที่ 6 ชื่อ อสุภนิเทส แสดงด้วยอสุภะ 9 ประการ
 • ปริเฉทที่ 7 ชื่อ ฉานุสสตินิเทส แสดงด้วยอนุสสติ 6 คือ พุทธานุสสติ, ธัมมานุสสติ, สังฆานุสสติ, สีลานุสสติ, จาคานุสสติ, เทวตานุสสติ
 • ปริเฉทที่ 8 ชื่อ เสสานุสสตินิเทส แสดงด้วยอนุสสติ 4 ที่เหลือ คือ มรณานุสสติ กายคตาสติ, อานาปานสติ, อุปมานุสสติ, รวมกับอนุสสติ 6 จึงเป็น อนุสสติ 10 ประการ
 • ปริเฉทที่ 9 ชื่อ พรหมวิหารนิเทส แสดงด้วยพรหมวิหารทั้ง 4 คือ เมตตา, กรุณา,มุทิตา, อุเบกขา
 • ปริเฉทที่ 10 ชื่อ อรูปนิเทส แสดงด้วยอรูปสมาบัติ 4 คือ อากาสานัญจายตนะ, วิญญาณัญจายตนะ, อภิญจัญญายตนะ, เนวสัญญานาสัญญายตนะ
 • ปริเฉทที่ 11 ชื่อสมาธินิเทส แสดงด้วยสมาธิกับทั้งปฏิกูลสัญญาธาตุววัฏฐานนิเทส
 • ปริเฉทที่ 12 ชื่อ อิทธิวิธีนิเทส แสดงด้วยฤทธิ์วิธีต่างๆ
 • ปริเฉทที่ 13 ชื่อ อภิญญานิเทส แสดงด้วยอภิญญา 5 มีทิพพโสต ทิพพจักษุ และเจโตปริยญาณ คือ กำหนดรู้วารจิตแห่งผู้อื่น เป็นต้น
 • ปริเฉทที่ 14 ชื่อ ขันธนิเทส แสดงด้วยปัญจขันธ์และวิเศษนามแห่งขันธ์ต่างๆ
 • ปริเฉทที่ 16 ชื่อ อายตนธาตุนิเทส แสดงด้วยอายตนะ 21 และธาตุ 18
 • ปริเฉทที่ 17 ชื่อ ภูมินิเทส แสดงด้วยธรรม 6 คือ ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท อันเป็นภูมิภาคพื้นแห่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 • ปริเฉทที่ 18 ชื่อ วิสุทธินิเทส แสดงด้วยความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิ คือความเห็น
 • ปริเฉทที่ 19 ชื่อ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทส แสดงด้วยความบริสุทธิ์ที่ล่วงข้ามความกังขาสงสัยเสียได้
 • ปริเฉทที่ 20 ชื่อ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทส แสดงด้วยความบริสุทธิ์ในการเห็นอริยมรรค ด้วยญาณปัญญาว่า สิ่งนี้เป็นอริยมรรค สิ่งนี้ไม่ใช่อริยมรรค
 • ปริเฉทที่ 21 ชื่อ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทส แสดงด้วยความบริสุทธิ์ในการเห็นด้วยปัญญาว่า มรรคควรปฏิบัติสืบต่อขึ้นไป
 • ปริเฉทที่ 22 ชื่อ ญาณทัสสนนิเทส แสดงด้วยความบริสุทธิ์ในการเห็นอริยสัจและนิพพานด้วยปัญญาอันรู้เป็นจริงแจ้งชัด
 • ปริเฉทที่ 23 ชื่อ ภาวนานิสังสนิเทส แสดงด้วยอานิสงส์ผลแห่งการภาวนาในวิปัสสนากัมมัฏฐาน รวมเป็น 23 ปริเฉทบริบูรณ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย