Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

คุณสมบัติ 11 ประการ

พระพุทธโฆษาจารย์ นับว่าเป็นนักปราชญ์ทางวรรณคดีบาลีโดยแท้ ถึงกับมีผู้กล่าวว่าหาท่านยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนี้ ท่านต้องได้รับรางวัลนักเขียนยอดเยี่ยม “ซีไรท์” เป็นแน่แท้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติพิเศษ 11 ประการ ดังนี้

 1. ปรมสุทฺธสทฺธาพุทฺธวิริยปฏิมณฺฑิเตน คือ ประดับด้วยศรัทธา พุทธิ (ความรู้) และวิริยะ (ความเพียร) อันหมดจดอย่างยิ่ง
 2. สีลาจารชฺชวมทฺทวาทิคุณสมุทยสมุทิเตน คือ เด่นด้วยคุณสมุทัยมีศีล อาจาระ และอาชวะ (ความซื่อตรง) มัทวะ (ความอ่อนโยน) เป็นอาทิ
 3. สกสมยสมยนฺตรคหนชฺฌาคณสมตฺเถน คือ สามารถในการหยั่งลงสู่ป่าชัฏ (คือวินิจฉัยข้อที่ยุ่งยาก) ได้ทั้งในลัทธิฝ่ายตนและในลัทธิฝ่ายอื่น
 4. ปาเวยฺยตฺติสมนฺนาคเตน คือ ประกอบไปพร้อมด้วยความกระจ่างแห่งปัญญา
 5. ติปิฎกปริยตฺติปฺปเภทสาฺเถ สตฺถุ สาสเน อปฺปฏิหตาณปฺปภาเวน คือ มีอำนาจแห่งญาณอันไม่ข้องขัดในพระสัตถุศาสนา แยกประเภทเป็นปริยัติ คือพระไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถา
 6. มหาเวยฺยากรเณน คือ เป็นนักไวยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่
 7. กรณสมฺปตฺติชนิตสุขวินิคฺคตมธุโรทารวจนลาวณฺณยุตฺเตน คือ ประกอบด้วยความงามแห่งถ้อยคำอันไพเราะเป็นเลิศ ที่ความถึงพร้อมแห่งกรณ์ (คือเครื่องทำเสียง) ทำให้เกิดเสียงเปล่งออกมาได้คล่อง
 8. ยุตฺตมุตฺวาทินา วาทิวเรน คือ เป็นนักพูดชั้นเยี่ยม พูดได้ทั้งผูกทั้งแก้
 9. มหากวินา คือ เป็นมหากวี
 10. ปภินฺนปฏิสมฺภิทาปริวาเร ฉฬภิาทิเภทคุณปฏิมณฺฑิเตน อุตฺตริมนุสฺสธมฺเม อปฺปฏิหตพุทฺธีนํ เถรวํสปฺปทีปานํ เถรานํ มหาวิหารวาสีนํ วํสาลงฺการภูเตน คือ เป็นอลังการแห่งวงศ์ของเหล่าพระเถระฝ่านมหาวิหารผู้เป็นประทีปแห่งเถรวงศ์ มีความรู้อันไม่ข้องขัดในอุตริมนุสสธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณต่างๆ มีอภิญญา 6 เป็นต้น มีปฏิสัมภิทาอันแตกฉานเป็นบริวาร
 11. วิปุลวิสุทฺธพุทฺธินา คือ มีความรู้หมดจดกว้างขวาง

ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธโฆษาจารย์นับเป็นปราชญ์ทางวรรณกรรมบาลีผู้ยิ่งใหญ่ (Great of Literature) หาผู้เสมอเหมือนได้ยาก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com