ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์

ในอดีต เมื่อพระพุทธศาสนาได้เสื่อมจากประเทศอินเดียไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในเกาะลังกา (ประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน) พระพุทธโฆสะ หรือ พระพุทธโฆษาจารย์ ผู้รจนา “ธัมมปทัฏฐกถา” นี้ เป็นชาวอินเดีย บ้านเกิดของท่านคือ “โฆสคาม” ใกล้พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้จองพระพุทธเจ้า บิดาชื่อ เกสะ มารดารชื่อเกสี บวชในสำนักของพระเรวตเถระ สาเหตุที่ได้นามว่า “พุทธโฆสะ” เพราะท่านมีชื่อเสียงกึกก้องเหมือนพระพุทธเจ้า ท่านเดินทางไปเกาะสีหล (เกาะลังกา) เพื่อแปลพระไตรปิฎก พร้อมทั้งหนังสืออรรถกถา ซึ่งถูกจารึกไว้ด้วย “ภาษาสิงหฬ” เป็น “ภาษามคธ” หรือ “ภาษาบาลี” “ธัมมปทัฏฐกถา” เมื่อ พ.ศ. 956 ได้ถูกปริวรรตจากภาษาสิงหฬเป็นภาษาบาลีด้วย ดังนั้น “ธัมมปทัฏฐกถา” จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโลกตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมา

 

คัมภีร์ “ธัมมปทัฏฐกถา” หรือ “ธรรมบท” อุปมาเหมือน “ปิยมิตร” ผู้ซื่อสัตย์ คอยชี้ทางแห่งความสุขและความเจริญ และคอยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น คำสอนในคัมภีร์พระธรรมบท มีคุณค่าและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติศาสนา ดังนั้น คัมภีร์ “ธัมมปทัฏฐกถา” หรือ “ธรรมบท” จึงได้ชื่อว่า “วรรณคดีโลก”

คัมภีร์ที่ท่านได้รจนาไว้เท่าที่ทราบ คือ วิสุทธิมรรค สมันตปาสาทิกา ญาโณทัย อัตถสาลินี และ ธัมมปทัฏฐกถา ทางคณะสงฆ์ของเมืองไทยได้ใช้หนังสือของท่านเป็นหลักสูตรในการเรียนบาลี ตั้งแต่ชั้นประโยค 1 - 2 ถึง ประโยค ป.ธ. 9 จนถึงปัจจุบันนี้

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย