ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

  • พุทธทาสภิกขุ,พระ,ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร?,กรุงเทพมหานคร,โรงพิมพ์สุขภาพใจ, 2538.
  • มหามังคลาจารย์, พระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2521.
  • ไพเราะ ตสีโล, พระ, การศึกษาวิเคราะห์ “ธรรมบทอรรถกถา” (อัดสำเนา)
  • อุทิศ ศิริวรรณ, สามเณร, ธรรมบทภาคที่ 1 แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพฯโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ครั้งที่ 2, 2530
  • ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา พุทธศาสน์, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2538.
  • เอื้อน เล่งเจริญ, โลกทรรศน์ในพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537.
  • มหามงกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล เล่ม 3, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2516.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย