ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติพระพุทธโฆษาจารย์

อรรถกถา-พระอรรถกถาจารย์
พระพุทธโฆษาจารย์
ข้อวิจารณ์ของเสฐียรพงษ์ วรรณปก
ปัญหาเรื่องชาติภูมิ
ข้อวิจารณ์ของพุทธทาสภิกขุ
ผลงานของพระพุทธโฆษาจารย์
คัมภีร์ที่สันนิษฐานว่าพระพุทธโฆษาจารย์รจนา
คัมภีร์อรรถกถาที่สำคัญ
ย่อความอรรถกถาธรรมบท
ย่อความวิสุทธิมรรค
คุณสมบัติ 11 ประการ
สังคหกถา
สรุปประวัติ พระพุทธโฆษาจารย์
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

  • พุทธทาสภิกขุ,พระ,ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร?,กรุงเทพมหานคร,โรงพิมพ์สุขภาพใจ, 2538.
  • มหามังคลาจารย์, พระ, คัมภีร์วิสุทธิมรรค, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2521.
  • ไพเราะ ตสีโล, พระ, การศึกษาวิเคราะห์ “ธรรมบทอรรถกถา” (อัดสำเนา)
  • อุทิศ ศิริวรรณ, สามเณร, ธรรมบทภาคที่ 1 แปลโดยพยัญชนะ, กรุงเทพฯโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง, ครั้งที่ 2, 2530
  • ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, ปรัชญา พุทธศาสน์, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2538.
  • เอื้อน เล่งเจริญ, โลกทรรศน์ในพระพุทธศาสนา, กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537.
  • มหามงกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล เล่ม 3, กรุงเทพมหานคร, โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2516.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย