ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

วรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่

บรรณานุกรม

 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ, 2500. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.
 • มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.
 • เจตนา นาควัชระ. “วรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา.” วรรณไวทยาการ : วรรณคดี. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2520.
 • ชัชชัย คุ้มทวีพร. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพและประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : การวิเคราะห์เชิงปรัชญา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.
 • ชัยอนันต์ สมุทวณิช. โลกานุวัตรกับอนาคตของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรการพิมพ์, 2537.
 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ปรัชญาประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2527.
 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. อารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เลิฟ แอนด์ ลิฟ เพรส จำกัด, 2540.
 • ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิภาษา, 2542.
 • ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ศ.อาคม พัฒิยะ. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทย.กรุงเทพมหานคร : ดวงดีการพิมพ์, 2525.
 • ไดซากุ อิเคดะ กับ โจเซฟ เดอร์โบลาฟ. การแสวงหามนุษยภาพในทัศนะใหม่, แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, 2536.
 • ทิพากรวงษ์มหาโกษาธิบดี (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2513.
 • น.พ. ประสาน ต่างใจ. ปริศนาจักรวาล. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2542.
 • น.พ. ประสาน ต่างใจ. โลกหลัง 2012 : สู่มิติที่ห้า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2545.
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. “ข้อคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์.” ในปรัชญาประวัติศาสตร์, บรรณาธิการโดย
 • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิ์ศรี. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2527.
 • นิธิ เอียวศรีวงศ์. พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2543.
 • ปริญญา ตันสกุล. คัมภีร์นิพพาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จิตจักรวาล, 2545.
 • พรรณี บัวเล็ก. สยามในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, 2541.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ไตรภูมิพระร่วงอิทธิพลต่อสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2542.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). คนไทยกับป่า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542.
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). มองสันติภาพโลกผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2542.
 • พระประชา ปสนฺนสมฺปนฺโน. เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2535.
 • พระไพศาล วิสาโล. พระธรรมปิฎกกับอนาคตของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธรรมสาร จำกัด, 2542.
 • พระรัตนปัญญาเถระ. ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2540.
 • พุทธทาสภิกขุ. ธรรมะน้ำ ธรรมะโคลน. กรุงเทพมหานคร : สำนำพิมพ์สุขภาพใจ, ม.ป.พ.
 • พุทธทาสภิกขุ. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. ไชยา : คณะธรรมทาน ไชยา, 2521),หน้า (34).
 • พุทธทาสภิกขุ. ปณิธานของพุทธทาสภิกขุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2533.
 • ฟริตจ๊อฟ คาปร้า. จุดกำเนิดแห่งเต๋าฟิสิกส์, แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า .2532.
 • ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ. วิเคราะห์วรรณคดีไทย. กรุงเทพมหานคร :ไทยวัฒนาพานิช, 2517.
 • ศ.น.พ. ประเวศ วสี. ธรรมิกสังคม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2542.
 • ส.ศิวรักษ์. อิทธิพลพุทธทาสต่อสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2533.
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. ปฐมสมโพธิกถา (ฉบับกรมการศาสนา). กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2537.
 • สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธประวัติ (เล่ม 1). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2541.
 • เสฐียรโกเศศ. เล่าเรื่องไตรภูมิ. พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย, 2515.

  ภาษาอังกฤษ
 • Narain, A.K. Studies in the History of Buddhism. Delhi : B.R. Publishing Corp., 1980.
 • Capra , Fritjof. The Web of Life. London : Flamingo , 1997.
 • Gueen, Christopher S. and King, Sallie B. Engaged Buddhism : Buddhist Liberation Movements in Asia. Albany: State Ubniversity of New York Press, 1996.
 • Aronson, Harvey B. Love and Sympathy in Theravada Buddhism. Delhi : Motilal Banarsidass, 1980.
 • Jackson, Peter A. Buddhism, Legitimation, and Conflict. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1989.

ยุคใหม่ในสังคมตะวันตก
ยุคใหม่ในสังคมไทย
วรรณกรรมแบบจารีตลังกา
จักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ
วรรณกรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคใหม่
แนวโน้มวรรณกรรมพระพุทธศาสนาในสังคมยุคใหม่
โครงเรื่องแนวเหตุผลนิยม
การวิพากษ์เรื่องอภินิหาร
การตีความเรื่องอภินิหาร
การวิพากษ์ความไม่สมเหตุสมผล
ยุคใหม่ตอนกลาง : วรรณกรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ
ภาษาคน-ภาษาธรรม : ทฤษฎีการตีความของท่านพุทธทาส
การวิพากษ์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวิสุทธิมรรค
การปฏิเสธจักรวาลวิทยาแบบอภิปรัชญา
การตีความปฏิจจสมุปบาทแนวใหม่
การฟื้นฟูมิติโลกุตรธรรม
วรรณกรรมของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
การฟื้นฟูมิติทางสังคมแนวพุทธ
การวิพากษ์ฐานคิดตะวันตกและเสนอแนวคิดแบบองค์รวมเชิงพุทธ
วรรณกรรมของฟริตจ๊อฟ คาปร้า
ทัศนะแบบจักรกล (mechanistic view)
ทรรศนะแบบลดทอน (Reductionistic view)
แนวคิดพิชิตธรรมชาติ (conquest of nature)
ควอนตัมฟิสิกส์ กับ พระพุทธศาสนา
กลุ่มวรรณกรรมที่เน้นพุทธจริยธรรมเชิงสังคม
วรรณกรรมของนายแพทย์ประเวศ วสี
วรรณกรรมของนิธิ เอียวศรีวงศ์
วรรณกรรมที่เน้นจริยธรรมแบบผูกพันกับสังคม
วรรณกรรมของนายแพทย์ประสาน ต่างใจ
นิพพานในฐานะเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของจิต
วรรณกรรมของปริญญา ตันสกุล
โครงสร้างจิตและการทำงานของจิต
การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ
การปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพาน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนากับแนวคิดหลังสมัยใหม่
บทสรุป
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย