ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธปรัชญาในคัมภีร์มิลินทปัญหา

ประวัติคัมภีร์มิลินทปัญหา
ทรรศนะของนักปราชญ์เกี่ยวกับคัมภีร์มิลินทปัญหา
คัมภีร์มิลินทปัญหาหลายฉบับ
พระเจ้ามิลินท์คือใคร
หาผู้ตอบปัญหาให้หายสงสัยไม่ได้
พระนาคเสนคือใคร
การประลองเชิงและตั้งกติกาการโต้วาทะ
การวิเคราะห์ลักษณะพิเศษ
เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

  • มิลินทปัญหาฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัย ทรง โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพสมเด็จพระอริยวง- ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) ณ พระเมรุวัดเทพ- ศิรินทราวาส. กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย.
  • ปัญหาพระยามิลินท์ ฉบับหอมสมุดแห่งชาติ. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร.
  • เสถียร โพธินันทะ. 2520. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ ราชวิทยาลัย.
  • P.V. Bapat. 1954. 2500 Year of Buddhism. Dehi.
  • Thich Minh Chau Bhikkhu. 1964.Milindapanha and Nagasenbhikshusautra. Calcutta.

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย