ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พุทธสัจจะ

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์คัมภีร์
มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         พระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่า สิทธัตถะ ประสูติที่ลุมพินี ตั้งอยู่ระหว่างนครกบิลพัสดุ์ และเทวทหะ เมื่อ 623 ปี ก่อนคริสตศักราช (ก่อนพุทธศักราช 80 ปี) พระบิดานามว่า สุทโธทนะ มารดานามว่า พระนางมหามายา ประสูติได้ 7 วัน พระมารดาทิวงคต และอยู่ในการดูแลของพระนางประชาบดีโคตรมี เมื่ออายุได้ 16 ปี ได้ทรงอภิเษกกับพระนางยโสธรา หรือพิมพา มีโอรสหนึ่งองค์นามว่าราหุล ออกผนวชเมื่ออายุ 29 ปี เพื่อแสวงหาสัจธรรม เป็นเวลา 6 ปี จึงได้บรรลุสัมโพธิญาณเมื่ออายุ 35 ปี สิทธัตถะราชกุมาร สนพระทัยในการเจริญสมาธิตั้งแต่เยาว์วัย ดังปรากฎในพิธีแรกนาขวัญ จิตพระองค์เป็นสมาธิจนบรรลุขั้นปฐมฌาน ครั้นบรรลุสัมโพธิญาณ พระองค์ก็เสด็จจาริกไปตามแคว้นต่างๆ เพื่อแสดงสัจธรรม คืออริยสัจ 4 ตลอดระยะเวลา 45 พรรษา ได้ปลดเปลื้องหมู่ชนจำนวนมหาศาลให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยให้ปฏิบัติตามที่ทรงปฏิบัติมา พระองค์เสด็จปรินิพพานที่สาลวโนทยาน นคร กุสินารา เมื่อพระชนอายุได้ 80 ปี ก่อน ค.ศ. 543 ปี หลังปรินิพานได้ 3 เดือน พระสาวกสำคัญ 3 ท่าน คือ พระมหากัสสปะ พระอานนท์ และพระอุบาลี พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 รูป ได้ทำสังคายนาคำสั่งสอนให้เป็นหมวดหมู่ครั้งแรก นอกจากนั้นใน พ.ศ. 100 พระสาวกนำโดย พระยสกากันทบุตร ได้ทำสังคายนาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อสะสางข้อปฏิบัติสงฆ์ที่ผิดพระวินัย ต่อมาในปี พ.ศ. 236 พระสาวกนำโดยพระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระ ได้ทำสังคายนาเป็นครั้งที่ 3 ที่นครปาฏลีบุตร มีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อุปถัมภ์ ได้จัดหมู่คำสั่งสอนได้ 3 หมวด เรียกว่า ไตรปิฎกมีพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ผลจากการทำสังคายนาครั้งที่ 3 นี้เอง พระเจ้าอโศกมหาราชได้จัดส่งพระสมณทูตรวม 9 สายเพื่อออกไปเผยแผ่คำสอนยังดินแดนต่างๆทั้งในและนอกประเทศอินเดีย

การเกิดนิกายและสำนักทางพุทธสัจจะ
ลักษณะของพุทธสัจจะ
หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า
การเข้าใจและเข้าถึงพุทธปรัชญา
วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย