Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

มาตรฐานวิธีปฏิบัติสำหรับยาเคมีบำบัด

อุปกรณ์สำหรับการเตรียมยาเคมีบำบัด

1. ตัวทำละลายยา (NSS 200 ml, D-5-W 200 ml, Sterile Water For Injection)
2. Alcohol 70% และ กระปุกสแตนเลส
3. Forcep, สำลี, ก๊อส (Set Sterile Dressing)
4. ก๊อสแผ่นปราศจากเชื้อ 2 ถุง
5. Disposable Needle No.18 5 อัน
6. Disposable Syringe 10 ml., 20 ml., 50 ml อย่างละ 2 อัน
7. Disposable Glove Sterile 2 คู่
8. Disposable Mask N95 1 อัน
9. แว่นตา 1 อัน
10. หมวกคลุมผม, เสื้อกาวน์ดีสโพส 1 ชุด
11. กระป๋องพลาสติกขนาด 1,000 มล. (ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”) สำหรับบรรจุเข็ม Syringe เศษแก้ว ของมีคม 1 ใบ
12. ถุงแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”) สำหรับบรรจุขยะเคมีบำบัด 1 ใบ

หมายเหตุ รายการที่ 3-12 กลุ่มงานเภสัชกรรมจะทำการจัดเตรียมเป็นชุดให้สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด

แนวทางการเตรียมยาเคมีบำบัด

1. นำกล่องสำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด ทำความสะอาดด้วยก๊อสชุบ alcohol 70%
2. เช็ดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยก๊อสชุบ alcohol 70%
3. การผสมหรือเจือจางยา

ยาที่บรรจุใน vial

ยาบรรจุใน ampoule

4. เก็บสิ่งของที่ปนเปื้อนยาเคมีบำบัด เช่น เข็ม syringe vial หรือ ampoule ยา ลงในภาชนะสำหรับทิ้งขยะเคมีบำบัด และทำความสะอาด กล่องเช่นเดียวกับข้อ 1
5. ผู้ปฏิบัตินำเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ เสื้อกาวน์ ทิ้งในภาชนะสำหรับทิ้งขยะเคมีบำบัดและทำความสะอาดร่างกายทันที

 

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการผสมยาเคมีบำบัด

 1. ทิ้งขวดยาเคมีบำบัดที่ใช้หมดแล้ว ได้แก่ Vial เปล่า แอมพูลที่หักคอเปิดใช้แล้ว เข็มที่ใช้แล้วสวมปลอกกลับอย่างเรียบร้อยและกระบอกฉีดยาที่ใช้แล้ว ลงในกระป๋องพลาสติกขนาด 1,000 มล. ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น” นำไปกำจัดโดยการเผาต่อไป
 2. ทิ้งก๊อสแผ่นปราศจากเชื้อ, Disposable Glove Sterile, Disposable Mask N95, หมวกคลุมผม, ชุดเสื้อกาวน์ดีสโพส ลงในถุงแดง ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น” นำไปกำจัดโดยการเผาต่อไป
 3. เช็ดทำความสะอาดตู้ที่ใช้ในการเตรียมและบริเวณที่เตรียม ด้วยผ้าชุบน้ำ
 4. แว่นตา นำไปทำความสะอาดโดยการล้างด้วยผงซักฟอกและน้ำสะอาด โดยผู้ทำความสะอาด สวมถุงมือขณะล้าง
 5. อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้งานภายหลังเสร็จสิ้นการผสมยา และแว่นตาที่ทำความสะอาดแล้ว นำบรรจุลงกล่องตามเดิมและส่งคืนที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

อุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดของยาเคมีบำบัด (SPILL KIT)เมื่อมีการหก/แตกกระจาย

1. Forcep, สำลี, ก๊อส (Set Sterile Dressing)
2. ก๊อสแผ่นปราศจากเชื้อ 2 ถุง หรือวัสดุดูดซับ
3. ผ้าสะอาด 1 ผืน และขวดบรรจุน้ำสะอาด
4. Disposable Glove Sterile 2 คู่
5. Disposable Mask N95 1 อัน
6. แว่นตา 1 อัน
7. หมวกคลุมผม, เสื้อกาวน์ดีสโพส 1 ชุด
8. กระป๋องพลาสติกขนาด 1,000 มล. (ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”) สำหรับบรรจุเข็ม Syringe เศษแก้ว ของมีคม 1 ใบ
9. ถุงแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”) สำหรับบรรจุขยะเคมีบำบัด 1 ใบ

การปฏิบัติตนเมื่อมีการหก/แตกกระจายของยาเคมีบำบัด

 1. เมื่อมีการหก/แตกกระจายของยาเคมีบำบัด ให้รีบแจ้งเตือนในทันทีว่าเป็น “บริเวณอันตรายมีการปนเปื้อนยาเคมีบำบัด ห้ามเข้าใกล้”
 2. ผู้ปฏิบัติสวมหมวกคลุมผม, Mask, แว่นตา เสื้อกาวน์ดีสโพส รองเท้า และถุงมือ 2 ชั้น
 3. ใช้ Forceps คีบเศษภาชนะที่แตกใส่ลงในกระป๋องสำหรับใส่ขยะที่เป็นยาเคมีบำบัดโดยเฉพาะ(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”) และนำกระป๋องบรรจุลงในถุงขยะแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”)
 4. กรณีที่
  - ยาที่หก/แตกกระจายเป็นของเหลว นำ วัสดุดูดซับ (Absorbent Guaze Pads) ที่แห้งคลุมปิดทับ ไว้เพื่อให้ยากระจายน้อยที่สุด
  - ยาที่หก/แตกกระจายเป็นผงหรือของแข็ง นำ ผ้าสะอาด ที่ชุบน้ำสะอาดจนเปียกทั่ว คลุมปิดทับไว้
 5. ซับด้วย วัสดุดูดซับ (Absorbent Guaze Pads) ที่แห้งจนหมด
 6. ใช้น้ำสะอาดเช็ดทำความสะอาด บริเวณที่มีการหก/แตกกระจายของยาเคมีบำบัดอย่างน้อย 3 ครั้ง
 7. นำอุปกรณ์ และ วัสดุดูดซับ (Absorbent Guaze Pads) ที่ใช้แล้วใส่ในถุงขยะแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”)
 8. ถอดถุงมือ เสื้อกาวน์ แว่นตา และ Mask ออกทันที แล้วนำไปทิ้งลงในถุงขยะแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”)
 9. ล้างมือและส่วนต่างๆที่สัมผัสกับยาด้วยน้ำสบู่และตามด้วยน้ำสะอาด
 10. นำถุงขยะแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”) ที่ใส่เศษภาชนะตามข้อ 2 ถึง ข้อ 8 ไปทิ้งที่โรงพักขยะในถังขยะมีพิษ เพื่อเผาทำลายที่อุณหภูมิสูง

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการทำความสะอาดบริเวณที่มีการหก/แตกกระจายของยาเคมีบำบัด

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสยาเคมีบำบัด

 1. ถอดถุงมือ หรือเสื้อกาวน์ ที่สวมใส่ซึ่งสัมผัสกับยาเคมีบำบัดออกทันที แล้วนำไปทิ้งลงในถุงขยะแดง(ที่ติดป้าย “สำหรับขยะเคมีบำบัดเท่านั้น”)
 2. ล้างบริเวณที่มีการสัมผัสกับยาเคมีบำบัดด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ
 3. ล้างซ้ำด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาด
 4. หากยาเคมีบำบัดกระเด็นเข้าตา ให้ล้างตาด้วยน้ำยาล้างตาหรือน้ำสะอาดปริมาณมากๆ
 5. รีบนำส่งแพทย์เพื่อตรวจดูอาการเพื่อให้การรักษาต่อไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com