สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในสังคมโลก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาการของมนุษย์

  • ลักษณะภูมิประเทศ มนุษย์มีการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม เช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือริมชายฝั่งทะเล เนื่องจากสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและติดต่อค้าขายระหว่างกันได้ นอกจากนั้นเขตที่ราบลุ่มต่างๆ ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชน
  • ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ทำให้มีการตั้งถิ่นฐานของประชาชนเช่นการมีแร่ธาตุที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งปิโตร เลียมถ่านหิน
  • ลักษณะของภูมิอากาศ ประชาชนส่วนใหญ่นิยมตั้งถิ่นฐานในเขตที่มีอากาศไม่รุนแรงมากนักจะเป็นเขตละติจูดต่ำ กึ่งกลางระหว่าง 20-60 องศาเหนือและองศาใต้ ซึ่งเป็นเขตที่มีอุณหภูมิไม่รุนแรงกำลังสบาย เช่นเขตเอเชียตะวันออกและในยุโรปตะวันตก
  • ปัจจัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ถ้าเมืองใดที่มีความเข้มแข็งทางกำลังทหารแล้วประชาชนก็รู้สึกถึงความปลอดภัย ก็จะมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆออกมามากมาย

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทวีปเอเชีย

แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของทวีปเอเชียจะเกินขึ้นตามเขตลุ่มน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่ สำคัญ คืออารยธรรมในเขตลุ่มน้ำ ไทกรีส-ยูเฟรตีส ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งความเก่าแก่ เรียกว่าอารยธรรมของดินแดนเมโสโปเตเมียและอารยธรรมในเอเชียตะวันออก จะอยู่ในประเทศจีน เรียกว่าอารยธรรมในเขตลุ่มน้ำฮวงโห อารยธรรมในเอเชียใต้ เรียกว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำคงคา นอกจากนั้นอารยธรรมยังกระจากไปยังเขตลุ่มน้ำต่างๆ มากมายในทวีปเอเชีย เช่น อารยธรรมลุ่มน้ำแดงในเวียดนาม อารยธรรมลุ่มน้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย หรืออารยธรรมลุ่มน้ำอิรวดีในพม่า

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ทางด้านการเมืองและการปกครองในทวีปเอเชีย

  • การปกครองแบบจักรพรรดิ มีอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านการเมืองและศาสนาโดยมีต้นแบบมาจากประเทศจีน ใช้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และต่อมาเมื่อถึงยุคการล่าอาณานิคมของตะวันตกรูปแบบการปกครองในรูปแบบนี้จึงค่อยๆเสื ่อมลง แล้วหันไปใช้การปกครองในรูแบบอื่น
  • การปกครองแบบเทวราชา ที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเทวดามีศักดิ์ศรีสูงส่งกว่าคนธรรมดามีฐานะเป็นเจ้าชี วิตของประชาชน โดยมีอำนาจเด็ดขาดในทุกด้านโดยเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยนำแบบอย่างมาจากประเทศอินเดีย ใช้โดยทั่วไปในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น
  • รูปแบบการปกครองในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ที่เป็นระบบเทวราชาที่อิงกับศาสนาหมายถึง พระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศและประมุขทางศาสนาเรียกว่า “สุลต่าน”หรือกาหลิบ

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ทางด้านเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญทางด้านภูมิภาคเอเชียจะมีพื้นฐานมาจากการทำเกษตรกรร มเป็นหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกประชาชนมีพื้นฐานทักษะในด้านหัตถกรรมจึงสามารถพัฒน าประเทศไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ หรือจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญของโลก ประชากรจึงมีฐานะร่ำรวย

พัฒนาการและการสร้างสรรค์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในทวีปเอเชียสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • สภาพสังคมวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ส่วนใหญ่พบในประเทศจีน เป็นสังคมที่ยกย่องผู้ที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในหลักคำสอนของเต๋า,ขงจื้อ รวมถึงศาสนาชินโตในญี่ปุ่นสอนให้อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
  • สภาพสังคมวัฒนธรรมของเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอารยธรรมที่รับมาจากอินเดีย เป็นความเชื่อทางศาสนา เป็นสังคมชนชั้นก่อนจะถูกยกเลิกเมื่ออารยธรรมตะวันตกแผ่ขยายเข้ามาครอบงำในยุคของการ ล่าอาณานิคม
  • สภาพสังคมวัฒนธรรมของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ จะเป็นสังคมที่อยู่กันเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลทราย นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย