ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ของทวีปเอเชีย

      ทวีปเอเชียมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปเอเชียได้แก่

แร่ธาตุ เอเชียเป็นทวีปที่อุดมด้วยทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด ที่สำคัญมีดังนี้

 1. ปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ ทวีปเอเชียผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติได้มากที่สุดของโลก แหล่งสำคัญ คือ บริเวณอ่าวเปอร์เชีย ทะเลเหลือง ทะเลจีนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งที่มีน้ำมันสำรองมากถึงร้อยละ 60 ของแหล่งน้ำมันในโลก แหล่งอื่น ๆ เช่น เขตเทือกเขาคอเคซัสในเอเชียกลาง ประเทศรัสเซีย จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น

  นอกจากนี้ทวีปเอเชียยังมีแร่ธาตุอยู่อีกหลายชนิดที่มีปริมาณมาก ได้แก่ ทังสเตน โครไมต์ แมงกานีส ปรอท สังกะสี ไมกา และรัตนชาติ
 2. ถ่านหิน ทวีปเอเชียเป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประมาณ 3ใน 5 ของปริมาณถ่านหินสำรองของโลก แหล่งสำคัญ คือ จีน อินเดีย และเขตไซบีเรียของรัสเซีย
 3. เหล็ก แหล่งแร่เหล็กในทวีปเอเชียมีปริมาณมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณแร่เหล็กสำรองของโลก แหล่งสำคัญ คือ รัสเซีย จีน และอินเดีย
 4. ดีบุก ทวีปเอเชียผลิตแร่ดีบุกได้มากที่สุดในโลก แหล่งสำคัญอยู่ในไทยอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ดิน ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรดินย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิอากาศและลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรดินในแต่ละพื้นที่ของทวีปเอเชีย ย่อมมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ สรุปได้ดังนี้

 1. ดินในเขตอากาศอบอุ่นมีฝนปานกลาง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
 2. ดินในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุก น้ำฝนจะชะล้างหน้าดินที่มีฮิวมัส ( Humus ) หรือสารอาหารของพืชออกไป ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
 3. ดินตะกอนในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำในเขตร้อน และดินภูเขาไฟในหมู่เกาะ ต่าง ๆ เป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารในดินอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ

น้ำ เขตภูมิอากาศแบบมรสุมและเขตศูนย์สูตรโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลและเป็นภูมิประเทศด้านต้นลม จะมีฝนตกชุกจึงเป็นบริเวณที่มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์ ส่วนพื้นที่อยู่ลึกเข้าไปหรือด้านปลายลมที่มีปริมาณฝนน้อยเป็นเขตแห้งแล้ง และบางแห่งมีการสร้างเขื่อนที่มีแม่น้ำสายยาวไหลผ่าน สามารถนำทรัพยากรน้ำมาใช้ประโยชน์ได้หนาแน่น ได้แก่ แม่น้ำสินธุและคงคาในเอเชียใต้ แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแดง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

ทวีปเอเชียมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตามธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีปริมาณฝนชุก สรุปได้ดังนี้

 1. แม่น้ำสายสำคัญที่เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัย
 2. การสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ประเทศที่ใช้ไฟฟ้าจากพลังน้ำ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน ไทย และญี่ปุ่น เป็นต้น

ทรัพยากรป่าไม้ ทวีปเอเชียมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทวีป ได้ชื่อว่ามีพื้นที่ป่าไม้มากกว่าทวีปอื่น ๆ ทั้งหมด ป่าไม้ที่สำคัญ มีดังนี้

 1. ป่าไทกา ( Taiga ) เป็นป่าไม้เนื้ออ่อนเขตหนาวประเภทไม้สน มีจำนวนพื้นที่มากที่สุดมากกว่าป่าไม้ชนิดใด ๆ ของทวีปเอเชีย แหล่งสำคัญอยู่ในบริเวณแถบไซบีเรียของรัสเซีย
 2. ป่าไม้ผลัดใบเขตอบอุ่น เป็นป่าไม้เนื้อแข็งผสมกับป่าสน ไม้ที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ ไม้เมเปิล โอ๊ก และวอลนัท แหล่งสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และภาคใต้ของรัสเซีย
 3. ป่าไม้เขตร้อน ได้แก่
  (1) ป่าดงดิบและป่าดิบชื้นในเขตศูนย์สูตรที่มีฝนตกชุก ไม้ที่มีค่า ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้ยาง มะเกลือ และมะฮอกกานี
  (2) ป่าเบญจพรรณ พบในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือ สะวันนา ซึ่งมีฤดูแล้งยาวนาน ไม้สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ชิงชัน แดง มะค่า ประดู่ ฯล

สัตว์ป่า เขตป่าไม้ของเอเชียมีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าไม้ เขตร้อนและพื้นที่ป่าไม้เขตอบอุ่น ส่วนสัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เพราะมีแหล่งน้ำภายในทวีปมากมายและการที่ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดต่อกับทะเลและมหาสมุทรถึงสามด้านจึงเป็นทวีปที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำเค็มมากด้วย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย