วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศ

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ
กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สามก๊ก เจ้าพระยาพระคลัง (หน) อำนวยการแปล
พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 • กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ จ.ศ. 1115 (พ.ศ. 2296) เลขที่ 79 ตู้ 113 ชั้น 6/3 มัดที่ 9
 • คึกฤทธิ์ ปราโมช ,ม.ร.ว. และคนอื่น ๆ. 2536. สามก๊กวรรณทัศน์ กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.
 • จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ.2508. “วินิจฉัยเรื่อง กฤษณาสอนน้อง” ใน กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ พระนิพนธ์สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. พระ นคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม.(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. (พิเศษ) ทรง บุรานนท์ ณ เมรุวัดยานนาวา วันที่ 8 มีนาคม 2508)
 • ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. 2510. “ตำนานเรื่องสามก๊ก” ใน สามก๊ก เล่ม 1. พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร.

  พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. 2518. เรื่องวิจารณ์ปันหยีหรืออิเหนา เรื่องพระราม และสูจิบัตรโขนละคร. พระนคร : กรมศิลปากร.
 • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. 2534. ตัวละครหญิงในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาและสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 1893 - 2394) วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญา อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย .
 • _____________. 2543. อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7 , กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปากร, กรม. 2539. วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : กอง วรรณกรรมและประวัติศาสตร์.
 • สมพร สิงห์โต. 2520. ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1. กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู.
 • เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ . 2525 . วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย, กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย