วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ยุคสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

ตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเชษฐา) พ.ศ.1893 – 2072 เป็นเวลา 179 ปี มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นเพียง 3 รัชสมัย คือ

1. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ( พระเจ้าอู่ทอง) ลิลิตโองการแช่งน้ำ
2. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มหาชาติคำหลวง ลิลิตยวนพ่าย
3. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐา) สันนิษฐานว่ามี

  • ลิลิตพระลอ
  • โคลงนิราศหริภุญชัย
  • โคลงทวาทศมาส
  • โคลงกำสรวล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย