วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ยุคสมัยของวรรณคดี

วรรณคดีสมัยกรุงสุโขทัย
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1 . โคลงชะลอพุทธไสยาสน์

เจ้าฟ้าอภัย

1 . โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์

1. นันโทปนันทสูตรคำหลวง
2. พระมาลัยคำหลวง
3. กาพย์เห่เรือ
4. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
5. กาพย์ห่อโคลงนิราศ
6. เพลงยาวเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร

เจ้าฟ้ากุณฑล

บทละครเรื่องดาหลัง

เจ้าฟ้ามงกุฎ

บทละครเรื่องอิเหนา

พระมหานาควัดท่าทราย

1. ปุณโณวาทคำฉันท์
2. โคลงนิราศพระบาท

หลวงศรีปรีชา

กลบทสิริวิบุลกิติ
บทละครนอก

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

กวีและวรรณคดีที่สำคัญ มีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 4 ตอน คือ

  • ตอนพระมงกุฎประลองศร
  • ตอนหนุมานเกี้ยวนางวานริน
  • ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
  • ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรด พระลักษมณ์ต้องหอกกบิลพัท จนถึงตอนผูกผมทศกัณฐ์กับนางมณโฑ

พระภิกษุอินท์และพระยาราชสุภาวดี

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

นายสวนมหาดเล็ก

โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หลวงสรวิชิต (เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

อิเหนาคำฉันท์
ลิลิตเพชรมงกุฎ

พระยามหานุภาพ

นิราศเมืองกวางตุ้ง
เพลงยาว

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย