Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

วิวัฒนาการของศิลปะไทย

รูปแบบของลายไทย

ภาพหรือลวดลายในงานศิลปะไทยนั้นเป็นภาพที่เกิดจากจินตนาการของช่างหรือศิลปินที่มีอยู่เป็นจำนวนมากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้นก็มีภาพที่จัดว่าเป็นภาพหลัก ซึ่งมีดังนี้ คือ

1. ภาพพระ
ภาพพระ หมายถึง บุรุษทั้งมนุษย์และเทวดา มีลักษณะสูงโปร่ง สุภาพอ่อนโยน อาจจะเป็นภาพของพระราม พระลักษณ์หรือพระเวสสันดร ก็ได้แล้วแต่การนำไปใช้และการปรับปรุงแก้ไข ภาพพระมีทั้งตัวนายชั้นสูงและตัวรอง ซึ่งจะแสดงความแตกต่างของแต่ละตัวด้วยเครื่องประดับ หรือการดูจากสี เช่น พระรามสีเขียว พระลักษณ์สีทอง ท้าวทศรถสีขาว เป็นต้น

2. ภาพนาง
ภาพนาง ได้แก่ นางเอก และตัวนางทั้งหลาย ที่มีฐานะที่แตกต่างกันโดยสามารถสังเกตได้จากเครื่องประดับเช่นเดียวกับตัวพระ

3. ภาพยักษ์
ภาพยักษ์ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว จะมีใบหน้าที่โกรธเกรี้ยว ปากยื่น เขี้ยวยาว ตาถลน เป็นต้น

4. ภาพลิง
ใบหน้าของลิงมี 2 ลักษณะ คือ ลิงอ้าปากและลิงหุบปาก พบได้มากในเรื่องรามเกียรติ์

วิวัฒนาการของงานศิลปะไทย
ลักษณะของงานศิลปะไทย
คุณค่าของศิลปะไทย
การอนุรักษ์ศิลปะไทย
ศิลปะลายไทย
ความเป็นมาของลายไทย
ลักษณะของลวดลายไทยแบ่งตามกรรมวิธีการสร้างสรรค์
รูปแบบของลายไทย
ลวดลายไทย
ลายไทยในสถาปัตยกรรม
ภูมิปัญญาไทย
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ภูมิปัญญาไทยกับการดำรงชีวิต
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประเภทของงานศิลปหัตถกรรม
คุณค่าของงานหัตถกรรม
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com