ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

วิวัฒนาการของศิลปะไทย

ลายไทยในสถาปัตยกรรม

ลวดลายไทยในสถาปัตยกรรมที่กล่าวถึงนี้จะพบในวัดหรือวังเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจมีบ้างตามบ้านเรือนของคหบดีที่มีฐานะ

 1. เพดาน ได้แก่ ลายดอกดาวกระจาย ดาวล้อมเดือน ดาวตุ๊ดตู่
 2. หน้าจั่ว มักจะใช้ลายเทพนม กอบัว หน้าขบ หน้าสิงห์ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระพรหมหางหงษ์ เป็นต้น เป็นจุดเด่นอยู่ตรงกลางตัวกนกที่ผูกลายในวงกรอบของรูปสามเหลี่ยมอยู่ส่วนหน้าบันของพระอุโบสถ
 3. เครื่องบน กระจังตาอ้อย ใช้ตามแนวเชิงหน้าจั่ว ส่วนล่างที่ห้อยย้อยจะใช้ลายกระจังรวน ลายรวงผึ้ง และลายเฟื่องในส่วนที่ต่ำลงมา
 4. นาคสะดุ้ง ใช้เป็นตัวลำยอง ประกอบกับใบระกาและปั้นลม อยู่สาวนบนของอาคาร
 5. หางหงษ์ ใช้แทนตัวเหงาปั้นลม บางทีทำเป็นตัวนาค แต่โดยทั่วไปเป็นกนกสามตัวแบบโกลน
 6. ทวยรับชายคา มักจะทำเป็นตัวหงษ์ ตัวนาค และแขนนางประกอบด้วยลวดลายต่าง ๆ ในภาคเหนือมักจะใช้ทวยหูช้าง
 7. มุมเสา ใช้ลายหูช้าง ตัวสาหร่าย น่องสิงห์ กระจังตาอ้อย ลานเครือเถาฝรั่ง
 8. สันหลังคา ตัวเหราตรงปลายสัน
 9. ลูกแก้ว หรือลายบัว เป็นลายที่วางเป็นแถบยาว มักจะเป็นลายหน้ากระดาน ลายประจำยาม ลายลูกมะหวด ลายแข้งสิงห์ ลานรักร้อย ฯลฯ
 10. เชิงผนัง ลายกรุยเชิง ประกอบด้วยลายหน้ากระดานและช่องแทงลาย
 11. ฐาน ใช้ลวดบัวและลายบัวหงาย บัวคว่ำ บัวปากฐาน หัวลูกแก้ว เป็นต้น
 12. บานประตู หน้าต่าง ใช้ลายก้านขด ก้านแย่ง ลายเครือเถา เช่น ลายผักกูด กนกเปลว กนกรวงข้าว ฯ.
 13. ซุ้มประตู หน้าต่าง ใช้ซุ้มทรงบัวพนม ทรงหน้านาง กนกก้านขด กนกประกอบภาพเล่าเรื่อง
 14. หัวเสา ใช้บัวปากพานหรือบัวแวง บัวกลุ่ม ตีนเสาลายกาบพรหมศร
 15. เสาลอย ใช้หัวเม็ดทรงมัณน์ บัวกลุ่ม บัวตูม
 16. แม่บันได อาจทำเป็นหัวนาคและตัวนาคหรือสัตว์อื่น ๆ เช่น ตัวสิงห์
 17. เจดีย์และเรือนยอด ใช้ลวดบัวและฐานประเภทต่าง ๆ มีการย่อมุมในเจดีย์เหลี่ยมอย่างที่เรียกว่าย่อมุมสิบสอง เป็นต้น

วิวัฒนาการของงานศิลปะไทย
ลักษณะของงานศิลปะไทย
คุณค่าของศิลปะไทย
การอนุรักษ์ศิลปะไทย
ศิลปะลายไทย
ความเป็นมาของลายไทย
ลักษณะของลวดลายไทยแบ่งตามกรรมวิธีการสร้างสรรค์
รูปแบบของลายไทย
ลวดลายไทย
ลายไทยในสถาปัตยกรรม
ภูมิปัญญาไทย
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ภูมิปัญญาไทยกับการดำรงชีวิต
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประเภทของงานศิลปหัตถกรรม
คุณค่าของงานหัตถกรรม
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย