ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

วิวัฒนาการของศิลปะไทย

คุณค่าของงานหัตถกรรม

งานหัตถกรรมพื้นบ้านมีคุณค่าในตัวเองสูง เพราะเป็นงานที่ผลิตขึ้นโดยใช้ฝีมือทางการ ช่างที่ต้อมีทักษะและความชำนาญในการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเป็นเพียงส่วนประกอบในการผลิตงานเท่านั้น และงานหัตถกรรมยังให้คุณค่าดังต่อไปนี้

  1. รูปทรง สิ่งประดิษฐ์หัตถกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่น จะมีรูปร่าง รูปทรง ที่ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัสดุในการผลิต ซึ่งทำให้เกิดเป็น STYLE ของท้องถิ่นไป
  2. วัสดุ งานหัตถกรรมต่าง ๆ ให้คุณค่าของวัสดุที่เป็นธรรมชาติที่นำมาสร้างสรรค์ เป็นสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งประดับตกแต่ง คุณค่าของงานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ว่าหาได้ยากหรือง่าย นำมาใช้ในการผลิตได้ดีเพียงใด
  3. ลวดลายและสีสัน เป็นสิ่งที่ช่วยให้งานหัตถกรรมน่าสนใจและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล อ่อนหวาน แข็งแกร่งและแปลกใหม่ ซึ่งไม่สามารถผลิตได้ด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ทันสมัย

วิวัฒนาการของงานศิลปะไทย
ลักษณะของงานศิลปะไทย
คุณค่าของศิลปะไทย
การอนุรักษ์ศิลปะไทย
ศิลปะลายไทย
ความเป็นมาของลายไทย
ลักษณะของลวดลายไทยแบ่งตามกรรมวิธีการสร้างสรรค์
รูปแบบของลายไทย
ลวดลายไทย
ลายไทยในสถาปัตยกรรม
ภูมิปัญญาไทย
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ภูมิปัญญาไทยกับการดำรงชีวิต
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประเภทของงานศิลปหัตถกรรม
คุณค่าของงานหัตถกรรม
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย