ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ >>

วิวัฒนาการของศิลปะไทย

บรรณานุกรม

 • กาญจนา ภาคสุวรรณและคณะ. ศิลปะกับชีวิต 3-4. กรุงเทพฯ. วัฒนาพาณิช, 2541
 • จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะ. กรุงเทพฯ: แม็ค, 2546
 • จีรพันธ์ สมประสงค์. ศิลปะประจำชาติ. กรุงเทพฯ: โอ. เอส.พริ้นติ้ง, 2532
 • ชะลูด นิ่มเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ. ไทยวัฒนาพาณิช, 2534
 • นวลน้อย บุญวงษ์. หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์, 2539
 • นิวิต หะนนท์. ศ012 ศิลปะนิยม 2. กรุงเทพฯ: พริ้นติ้งกราฟฟิค, 2540
 • บุญเยี่ยม แย้มเมือง. สุนทรียะทางทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์
 • ประยูร อุลุชาฎะ และคณะ. ศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่ 1-7. กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533
 • พระเทวาภินิมมิต. ตำราลายไทย. กรุงเทพฯ: นครเขษมบุ๊คสโตร์, 2486
 • ภิญโญ สุวรรณคีรี. ลายไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์, 2545
 • เลอสม สถาปิตานนท์. WHAT IS DESIGN ? การออกแบบคืออะไร. กรุงเทพฯ: กราฟฟิค& พับลิเคชั่นส์, 2537
 • วรพงษ์ วรชาติอุดมพงศ์. ออกแบบกราฟิค GRAPHIC DESIGN. กรุงเทพฯ. ศิลปาบรรณาคาร, 2535
 • วนิดา ขำเขียว. ประวัติศาสตร์ศิลป์. กรุงเทพ : พรานนกการพิมพ์, 2543
 • วิรุณ ตั้งเจริญ. คู่มือจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ: ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: พัฒนา คุณภาพวิชาการ (พว.), 2546
 • วิรุณ ตั้งเจริญ. ทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2546
 • ยศนันท์ แย้มเมืองและคณะ. ทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2546
 • สงวน รอดบุญ. ลัทธิและสกุลช่างศิลปะตะวันตก. กรุงเทพ : โอเดียนสโตร์ , 2533
 • สน วัฒนสิน. การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา ในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้. วิทยานิพนธ์, 2544
 • สาคร คันธโชติ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2528
 • สุชาติ เถาทอง และคณะ. ศิลปทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2545
 • สุชาติ เถาทอง และคณะ.ศิลปะทัศนศิลป์ (ม.4-ม.6). กรุงเทพ : อักษรเจริญทัศน์, 2546
 • สุดใจ ทศพรและโชดก เก่งเขตรกิจ. ศ 305 ศิลปะกับชีวิต 5. กรุงเทพฯ.
 • สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร์, 2539
 • สังเขต นาคไพจิตร. ศ 304 หลักการออกแบบ. มหาสารคาม. ปรีดาการพิมพ์, 2530
 • เศรษมันตร์ กาญจนกุล. เส้นสายลายไทย (ชุดฐานเบื้องต้นการเขียนลายไทย). กรุงเทพฯ.
 • อารี สุทธิพันธ์. การออกแบบ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2524
 • อารี สุทธิพันธ์. ศิลปนิยม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์กระดาษสา, 2528

วิวัฒนาการของงานศิลปะไทย
ลักษณะของงานศิลปะไทย
คุณค่าของศิลปะไทย
การอนุรักษ์ศิลปะไทย
ศิลปะลายไทย
ความเป็นมาของลายไทย
ลักษณะของลวดลายไทยแบ่งตามกรรมวิธีการสร้างสรรค์
รูปแบบของลายไทย
ลวดลายไทย
ลายไทยในสถาปัตยกรรม
ภูมิปัญญาไทย
ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
ประเภทของภูมิปัญญาไทย
ความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์ภูมิปัญญาไทยกับการดำรงชีวิต
งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ประเภทของงานศิลปหัตถกรรม
คุณค่าของงานหัตถกรรม
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย