สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

การผลิต เป็นกระบวนการแปรรูปปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการ
การนำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ
ความหมายของสุขภาพ (Health)

การนำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ

นิยามเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

เศรษฐศาสตร์สุขภาพเป็นวิชาที่ว่าด้วยแนวทางการจัดสรรทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health resources) และการกระจายบริการสุขภาพ (Health services) ในสังคมหนึ่ง ๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมความเข้าใจประเด็นทางสุขภาพในทางเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ประเด็นเหล่านั้น

แต่ในหลายกรณี ตลาดไม่ได้ทำหน้าที่ที่ทำให้ราคาสะท้อนความขาดแคลนที่แท้จริง (ตลาดไม่ได้เป็นแบบที่มีการแข่งขันสมบูรณ์) ในกรณีนี้ นักเศรษฐศาสตร์ใช้ต้นทุนเป็นแนวคิดในการตัดสินใจว่าประสิทธิภาพและความเสมอภาคได้เกิดขึ้นหรือไม่

 

หลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

  1. ต้องจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพแบบจัดสรร (allocative allocative efficiency efficiency) หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (worthwhileworthwhile)
  2. ต้องจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพแบบเทคนิค (technical efficiency) หรือประสิทธิภาพแบบการผลิต (production efficiency) เป็นการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตบริการสุขภาพที่กำหนดไว้
  3. การจัดสรรบริการสุขภาพในลักษณะที่เป็นธรรม (fairness) ตามกฎเกณฑ์ที่ยึดถือและยอมรับของสังคมนั้น ๆ การจัดสรรบริการสุขภาพไปในลักษณะที่เป็นธรรม (fairness) สะท้อนถึงค่าแห่งดุลยพินิจของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

การนำเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ

• บริการสุขภาพไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่สร้างสุขภาพ
• ระบบบริการสุขภาพไม่ได้เป็นระบบปิดที่ตัดขาดจากระบบอื่น
• ระบบบริการสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย