Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา

ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ

การนิยามความหมายของคำว่า “จิต” “มโน” หรือ “วิญญาณ” มีนักปรัชญาหลายคน หลายสำนักที่พยายามให้คำจำกัดความเอาไว้ตามลักษณะหรือตามสิ่งที่ตนได้ศึกษา ค้นพบมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปรัชญาจิต เพราะเรื่องของจิตนั้นอยู่ในส่วนของปรัชญาจิต (Philosophy of Mind) นักปรัชญาต่างคนก็ต่างใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน และกล่าวถึงลักษณะของสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันบ้าง เหมือนกันบ้าง เช่น

นักปรัชญาสมัยโบราณ อย่างเพลโต้ (Plato) อริสโตเติ้ล (Aristotle) ใช้คำว่า Soul ซึ่งหมายถึงวิญญาณทั่ว ๆ ไป ทั้งที่สิงอยู่ในร่างกายมนุษย์และที่ท่องเที่ยวเวียนว่ายไปตามภพต่าง ๆ ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับวิญญาณของนักปรัชญาสมัยใหม่ นิยมใช้คำว่า Consciousness คือวิญญาณทำหน้าที่รู้ Spirit คือวิญญาณที่หลุดพ้นแล้ว และ Ego คืออัตตาหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวตน เป็นต้น และแนวคิดเกี่ยวกับวิญญาณของนักปรัชญาสมัยปัจจุบัน นิยมใช้คำว่า Mind คือจิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่

ด้วยเหตุที่ใช้ศัพท์ที่แตกต่างกัน และอธิบายความหมายหรือให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันเช่นนี้ จึงก่อให้เกิดกลุ่มนักปรัชญาหรือลัทธิเกี่ยวกับวิญญาณเป็นจำนวนมาก

ในการนิยามความหมาย หรือให้คำจำกัดความเกี่ยวกับจิต มโน หรือวิญญาณนั้น แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ

1. การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
2. การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก เน้นพระพุทธศาสนา

ความหมายของปรัชญา
การนิยามความหมายของนักปรัชญา
ระบบปรัชญา
สาขาปรัชญา
อภิปรัชญาคืออะไร
ความหมายของอภิปรัชญา
ความเป็นมาของอภิปรัชญา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
บ่อเกิดแนวความคิดทางอภิปรัชญา
หน้าที่ของอภิปรัชญา
ลักษณะและขอบเขตของอภิปรัชญา
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ทฤษฎีสสารนิยม
ทฤษฎีจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยม
ทฤษฎีทวินิยม
ทฤษฎีพหุนิยม
อภิปรัชญาว่าด้วยเอกภพ หรือธรรมชาติ
ทัศนะฝ่ายจิตนิยม
วิวัฒนาการของจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยมฝ่ายจิตนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายจิตนิยม
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
จิตนิยมในปรัชญาอินเดีย
ทัศนะฝ่ายสสารนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายสสาร
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม
ลักษณะและธรรมชาติของชีวิต
อภิปรัชญาว่าด้วยจิต หรือวิญญาณ
ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก
ธรรมชาติของจิต มโน หรือวิญญาณ
วิญญาณเป็นพลังงาน
เจตจำนงเสรี (Free Will)
ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต
อมฤตภาพของวิญญาณ
ลัทธิเพลโต้ในทางอภิปรัชญา
ทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle)
ทัศนะของเบริ์คเล่ย์ (Berkeley)
อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้า หรือสิ่งสัมบูรณ์
พระเจ้าคืออะไร
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้า
เทววิทยา
พิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า
เหตุผลทางจักรวาลวิทยา
เหตุผลทางเจตจำนง หรือวัตถุประสงค์
เหตุผลทางภววิทยา
เหตุผลทางจริยธรรม
นักปรัชญาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)
ทฤษฎีการสร้างโลก
จักรวาลวิทยา
ทัศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com