ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของวิชาปรัชญา

วิญญาณเป็นพลังงาน

กับคำถามที่ว่า วิญญาณเป็นสสารหรือพลังงาน หากพิจารณาตามคติทางพระพุทธศาสนาที่ถือว่า วิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง วิญญาณก็น่าจะเป็นพลังงาน เพราะทางพระพุทธศาสนาเรียกวิญญาณ เป็นนาม หรือมีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากการอธิบายลักษณะของจิตหรือวิญญาณว่า จิตไม่มีรูปร่าง (อสรีรํ) ความเป็นไปหรือการทำงานของจิตไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ เช่น คนที่อยู่ ณ แห่งหนึ่ง อาจรู้เห็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ อีกแห่งหนึ่งได้ด้วยจิต เป็นต้น

ประจักษ์หลักฐานที่แสดงว่าวิญญาณเป็นพลังงาน

ในปัจจุบันมีอุบัติการณ์หลายอย่าง ที่ส่อแสดงให้เห็นว่า จิต หรือวิญญาณมีอยู่จริง และมีอยู่ในฐานะเป็นพลังงาน ดังอุทาหรณ์ต่อไปนี้

ในปี ค.ศ. 1967 นิตยสาร Life รายงานข่าวและลงภาพของบุคคลคนหนึ่งชื่อ เตด ซาริโอส (Ted Sarios) ชายคนนี้สามารถถ่ายรูปด้วยความคิดได้ โดยเอาฟิล์มใหม่ ๆ ใส่เข้าไปในกล้องถ่ายรูป เอากล้องตั้งไว้ข้างหน้า แล้วนั่งหรือยืนเพ่งให้ภาพ (ตามที่เขาคิด)ไปติดที่ฟิล์มภายในกล้องถ่ายรูปนั้น

ในขณะที่เพ่ง เขาจะพยายามออกกำลังใจอย่างสุดขีด จนกระทั่งเหงื่อไหลดโทรมกาย เมื่อเขาเพ่งเสร็จ และบอกว่าสำเร็จแล้ว ก็ได้นำฟิล์มนั้นออกไปล้างดู ผลปรากฏว่าได้เกิดมีภาพที่เจาคิดและเพ่งบนฟิล์มนั้นจริง ๆ

ผลการกระทำของเขาได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นไม่น้อยในหมู่นักวิทยาศาสตร์ บางคนไม่เชื่อ เกรงว่าเขาจะเอาฟิล์มที่ถ่ายแล้วเข้าไปไว้ในกล้อง อุตส่าห์นำฟิล์มใหม่และกล้องของตนเองไปให้เขาเพ่ง และบอกให้เพ่งรูปแปลก ๆ เช่น ภาพทหารในคราวสงครามกลางเมืองอเมริกา เป็นต้น ผลปรากฏว่าได้ภาพตามที่เขาเพ่งทุกประการ แม้ว่าจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดเจนนักก็ตาม

แต่ข้อเสียก็มีอยู่ว่า เขาไม่สามารถจะทดลองได้ทุกครั้งที่ต้องการ เพราะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม อารมณ์ และสมาธิจิตด้วย การกระทำของเขาทำให้เกิดมีศัพท์ใหม่ขึ้นในวงการถ่ายรูปคือ Thoughtography (การถ่ายรูปด้วยความคิด)

จากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่า จิต หรือวิญญาณ มีลักษณะเป็นพลังงานละเอียดคล้ายรังสีเอ็กซ์ หรือรังสีแกมมา เพราะสามารถปล่อยจากจุดหนึ่ง (ในกรณีของ Ted Sarios คือสมอง) ผ่านเล็นซ์ของกล้องถ่ายรูปเข้าไปทำปฏิกิริยากับเคมีที่ฟิล์มถ่ายรูปได้ เช่นเดียวกับแสงตามปกติ34

นอกจากเรื่องนี้แล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าเรื่องโทรจิต ในกรณีนี้มีผู้สงสัยว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์สหรัฐและรัฐเซียต้องมีการศึกษาค้นคว้าเรื่องโทรจิตด้วย ?

นักปรจิตวิทยาตอบว่า ในยุคปัจจุบัน มนุษย์ย่างเข้าสู่ยุคอวกาศ การเดินทางออกจากโลกไปสู่ดาวเคราะห์ต่าง ๆ เป็นความจริง ไม่ใช่เรื่องความฝันเหมือนสมัยก่อน ดังนั้น ถ้าหากนักวิทยาศาสตร์สามารถส่งโทรจิตติดต่อกับมนุษย์อวกาศที่เดินทางออกจากโลกไปสู่ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลได้สำเร็จ จะเป็นประโยชน์มาก เพราะระบบสื่อสารด้วยวิทยุและโทรทัศน์มีรัศมีส่งคลื่นได้จำกัด ยิ่งไกลออกไปเท่าไหร่เคลื่อนก็ยิ่งจางหาย การรับส่งสัญญาณไม่ชัดเจน

นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า คลื่นสมองสามารถเดินทางไปในอวกาศได้รวดเร็วและได้ไกลไม่จำกัดระยะทาง ไม่ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ อวกาศและกาล ที่ใช้กันอยู่ในโลก คลื่นจิตสามรถรับส่งได้เร็วกว่าความเร็วของแสง

นักวิทยาศาสตร์ทางปรจิตวิทยาสหรัฐ เชื่อว่า มีพลังคลื่นลึกลับจากภายนอกโลกที่มีความถี่สูงส่งมาจากดาวต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล มายังโลกของเราตลอดเวลา เป็นคลื่นพิเศษที่ส่งมาติดต่อกับบุคคลผู้มีญาณวิเศษ อันได้แก่ผู้มีความสามารถทางโทรจิตทางตาทิพย์ หูทิพย์ สามารถรับส่งติดต่อกับพลังคลื่นที่มาจากภายนอกโลกได้35

จากเรื่องโทรจิต แสดงให้เห็นว่า จิตหรือวิญญาณ มีลักษณะเป็นพลังงาน สามารถส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่จำกัด เพราะหากเป็นสสารแล้วจะต้องกินที่ มีขอบเขตที่จำกัด

ความหมายของปรัชญา
การนิยามความหมายของนักปรัชญา
ระบบปรัชญา
สาขาปรัชญา
อภิปรัชญาคืออะไร
ความหมายของอภิปรัชญา
ความเป็นมาของอภิปรัชญา
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
บ่อเกิดแนวความคิดทางอภิปรัชญา
หน้าที่ของอภิปรัชญา
ลักษณะและขอบเขตของอภิปรัชญา
ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
ทฤษฎีสสารนิยม
ทฤษฎีจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยม
ทฤษฎีทวินิยม
ทฤษฎีพหุนิยม
อภิปรัชญาว่าด้วยเอกภพ หรือธรรมชาติ
ทัศนะฝ่ายจิตนิยม
วิวัฒนาการของจิตนิยม
ทฤษฎีเอกนิยมฝ่ายจิตนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายจิตนิยม
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
จิตนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
จิตนิยมในปรัชญาอินเดีย
ทัศนะฝ่ายสสารนิยม
ทฤษฎีพหุนิยมฝ่ายสสาร
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันตก
สสารนิยมทัศนะอภิปรัชญาตะวันออก
ทัศนะฝ่ายธรรมชาตินิยม
ลักษณะและธรรมชาติของชีวิต
อภิปรัชญาว่าด้วยจิต หรือวิญญาณ
ความหมายของจิต มโน หรือวิญญาณ
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันตก
การนิยามความหมายของฝ่ายตะวันออก
ธรรมชาติของจิต มโน หรือวิญญาณ
วิญญาณเป็นพลังงาน
เจตจำนงเสรี (Free Will)
ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต
อมฤตภาพของวิญญาณ
ลัทธิเพลโต้ในทางอภิปรัชญา
ทัศนะของอริสโตเติ้ล (Aristotle)
ทัศนะของเบริ์คเล่ย์ (Berkeley)
อภิปรัชญาว่าด้วยพระเจ้า หรือสิ่งสัมบูรณ์
พระเจ้าคืออะไร
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับพระเจ้า
เทววิทยา
พิสูจน์ความมีอยู่ของพระเจ้า
เหตุผลทางจักรวาลวิทยา
เหตุผลทางเจตจำนง หรือวัตถุประสงค์
เหตุผลทางภววิทยา
เหตุผลทางจริยธรรม
นักปรัชญาฝ่ายอเทวนิยม (Atheism)
ทฤษฎีการสร้างโลก
จักรวาลวิทยา
ทัศนะของนักปรัชญาเกี่ยวกับพระเจ้า
บรรณานุกรม

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย